Rohetiigri logo

Rohetiigri Arenguraamat 2024

Hea Rohetiigri sõber!

Aasta tagasi ilmunud Rohetiigri esimeses arenguraamatus lubasime, et tänavu saame hinnata arengut ja timmida fookust veelgi täpsemaks. Seda silmas pidades ongi uus arenguraamat teie ees. Mõõtkem nüüd, milliseks on Eesti ühiskonna ja Rohetiigri käpajälg kujunenud.

Leiad siit samad peatükid mis mullugi. Astume koos sammu lähemale tasakaalus majandusele ja koondame ühiskondlikku tellimust. Samuti anname hääle Rohetiigri liikmetele, kelleta seda teekonda oleks võimatu ette võtta.

Olgu lehekülgi 6 või 60, ikka on keeruline ühiskonda muutvat rohepööret selgete ja lihtsate sõnumitega kokku võtta. Keeruline, aga mitte võimatu. Areng on olnud tormiline nii looduses, majanduses, ettevõtetes kui ka avalikus sektoris. Inimkonda tabasid möödunud aasta jooksul nii kuumimad ilmad kui ka metsikud üleujutused. Eriti ülevoolavad on emotsioonid meie enda Eestis, kus majandus jahtub ning teadmatus tuleviku ees kasvab. See on raskesti talutav, kuid muutusteks soodne pinnas. Rohetiigri käpp ei näita kunagi kellegi poole süüdistavalt, vaid ikka aina edasi looduskeskkonna ja majandusarengu tasakaalu poole.

Siin veergudel on targasti öeldud, et Eesti läbib rohepööret esimest korda, iga indiviid samuti. Kuna iga lugeja suhestumine toimunusse on erinev, annaksin arenguraamatu lugejale kaasa kaks soovitust.

Esiteks uudishimu – arengut käivitav jõud. Nii Rohetiigri teekaartide ülevaadetes kui ka teistes siia mahtunud tekstides on kirjeldatud palju fakte, suundumusi ja arvamusi. Mis oleks, kui loed neid järjepanu või ka ükshaaval, mõeldes samas “Mis oleks kui …”?

Loe, pea pausi, mõtiskle ja unista. Märka sõnumeid, mis sind kõnetavad, arenda julgelt neid edasi ja kõla meile tagasi. Mis sulle aastal 2023 korda läks? Oli see mõni ühiskondlik algatus nagu kliimaseaduse käivitamine, sinu tegevusvaldkonnas muutunud trend, inspireeriv näide ettevõtete lugudest või hoopis midagi muud?

Sinu arvamus on meile suureks abiks meie ülesandes täpsustada fookust, aidata Eestit tasakaalus majanduse poole. Usume, et ka sulle on abiks, kui leiad suundumuste rägastikust mõtte, mis sind kannustab. Võta see mõte kaasa, osale 2024. aasta ühistes tegevustes ning arendame väärt ideed veel täpsemaks, rakendatavamaks.

Isikliku kõrval on samavõrd oluline märgata ja mõtestada suuri sündmusi ja teetähiseid meie kodumaal. Eesti on piisavalt väike, et siin ühiskondlikke muutusi võrdlemisi nõtkelt läbi proovida ja edu korral ka naabritele või kaugemalegi eksportida. Teisipidi tähendab väiksus, et rohepööre või selle takerdumine väljendub väga konkreetses – ehitistes, suurinvesteeringutes, seadustes, algatustes, loomingus. Väga julgustava selge näidisloetelu maamärkidest, mis kokku tähistavad Eesti edu aastaks 2040, andis president Kersti Kaljulaid tasakaalus majanduse foorumil “Elevant toas”. See sissejuhatav kõne on kuulamissoovitus arenguraamatuga koos. Milline sinu loend välja näeks?

Rohetiigri jaoks on 2023. aasta tähtsamateks tähistajateks kahtlemata kahe uue teekaardi – ehitus ja transport – valmimine, mainitud “Elevant toas” konverents ning fookuse seadmine ettevõtetele ja avalikule sektorile. 2024. aastal sisustame viimaseid teekaarte, samavõrd edukaid suursündmusi ja selgust tasakaalus majanduse mudeli kohta. Nagu arenguraamatust lugeda võite, jagub mõtteid ja suuri sihte ka ülejärgmisesse aastasse. Kuid eelnimetatu ja teie uudishimu aitavad meil alanud aastal fookust hoida.

Aitäh kõigile lugejatele ning mõistagi ka arenguraamatu koostajaile. Niipea kui siinsed mõtted loetud, alustame tööd kolmanda arenguraamatuga. Aasta pärast ilmuv versioon, kuhu loodetavasti ka sinu mõtted kirja saavad, on viimane verstapost enne tasakaalus majanduse mudeli ja plaani valmimist 2025. aastal. Proovime jätkuvalt tormilistes oludes püüda soodsaid tuuli ja tõusulaineid ning luua tulevaste põlvkondade jaoks tasakaalupunkte.

Rohetiigri nimel

Miku portree

Mikk Vainik

Rohetiigri arendusjuht

Kuhu liigub maailm, Eesti ja Rohetiiger?

Eesti riigi rohepöörde areng

Kristi portree

Kristi Klaas

Kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler

Kliimapoliitika ning sellega seotud otsused oli 2023. aastal poliitilises fookuses. Esmakordselt on tekkinud laiem ühiskondlik ootus aruteludeks, kuidas kliimaeesmärke ja rohereforme sisuliselt ellu hakatakse viima.

Kliimapoliitika ja rohereformide eesmärk on leida tasakaal majanduse ja keskkonna vahel

Maailma majandusfoorum on viimasel paaril aastakümnel andnud igal aastal välja globaalsete riskide aruannet, mis toob välja maailma mõjutavad peamised riskid nii lühikeses perspektiivis kui ka 10-aastases vaates. Tänavuses väljaandes märgitakse, et kas teadlikult või teadmatusest levitatav väärinfo on järgmise kahe aasta kõige tõsisem üleilmne risk, mis saavutab haripunkti just lühikeses perspektiivis. Samas toimub oluline muutus 10 aasta perspektiivis, kus viis erinevat keskkonnariski liiguvad selleks ajaks kümne olulisima üleilmse riski hulka. Seejuures peetakse järgmise kümnendi üheks kiiremini realiseeruvaks riskiks ekstreemseid ilmastikusündmusi, millele järgnevad kriitilised muutused maakera süsteemides ning ökosüsteemides ja elurikkuses. Looduslike ökosüsteemide rolli maailmamajanduses ning planeedi üldises tervises siiani alahinnatakse, kuid selge on see, et looduse kadu ja kliimamuutused on omavahel olemuslikult seotud – ebaõnnestumine ühes kandub üle teise.

Tavapäraselt on riigid aga kliima- ja keskkonnariskideks kõige vähem valmis. Peamiseks põhjuseks on see, et riikidel puudub sageli põhjalik arusaam, kuidas Pariisi Leppega seatud kliimaeesmärke saavutada. Lisaks on oluliseks teguriks ka poliitiline valmisolek muudatuste elluviimiseks. Eks on ju nii, et näiteks muutunud geopoliitilisest olukorrast või sotsiaal-majanduslikest teguritest tulenevad lühiajalised riskid nõuavad riigijuhtidelt kiiremat sekkumist. Seeläbi väheneb aga valmisolek investeerida pikemaajalistesse muutustesse, mille tulemusi nähakse tihtilugu alles aastate pärast.

2 aastat
 1. TValeinfo levik
 2. KEkstreemsed ilmastikusündmused
 3. ÜÜhiskondlik polariseerumine
 4. TKüberruumi ebaturvalisus
 5. GRiikidevahelised relvastatud konfliktid
 6. ÜMajanduslike võimaluste puudu
 7. MInflatsioon
 8. ÜMittevabatahtlik migratsioon
 9. MMajanduslangus
 10. KSaaste
10 aastat
 1. KEkstreemsed ilmastikusündmused
 2. KMaakera süsteemide kriitiline muutus
 3. KElurikkuse kadu ja ökosüsteemide kokku kukkumine
 4. KLoodusressursside puudus
 5. TValeinfo levik
 6. TAI tehnoloogiate ebasoodsad tagajärjed
 7. ÜMittevabatahtlik migratsioon
 8. TKüberruumi ebaturvalisus
 9. ÜÜhiskondlik polariseerumine
 10. KSaaste
M
Majanduslik
K
Keskkondlik
Ü
Ühiskondlik
T
Tehnoloogiline
G
Geopoliitiline
Joonis 1: Globaalsed riskid järjestatud lühiajalise (2 aastat) ja pikaajalise (10 aastat) tõsiduse alusel

Kliimapoliitika tõusmine poliitiliste prioriteetide hulka

Eestis muutus sel aastal kliimapoliitika olulisus just poliitilisel tasandil, mil see tõusis peale kevadisi valimisi prioriteetide hulka. See andis omakorda aluse muudatusteks ja otsusteks, mis tervikuna on kliimapoliitika elluviimisel tähtsad.

Et kliimapoliitika elluviimine saaks riigi tasandil jõudu ja fookust juurde, loodi valimiste järel Kliimaministeerium. Sinna koondati Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valdkonnad, mis vastutavad 90% kogu Eesti kasvuhoonegaaside eest. Nii tuleb kompromisse ja kokkuleppeid leida näiteks elurikkuse ja maavarade kaevandamise vahel, ringmajanduse ja hoonete renoveerimise teemadel, transpordi- ja kliimapoliitika vahel. Ja eks nii on, et ühes majas ühiste eesmärkide nimel töötades on ka kokkuleppeid ja otsuseid kergem saavutada, mis varasemalt jäid mitme ministeeriumi vastutuse vahele. See annab ainulaadse võimaluse suunata olulisima mõjuga sektorite heitemahukust, nii et lisaks lõpp-eesmärkidele oskaksime mõõta ka nende vastastikust mõju.

Heite vähendamiseks planeeritavate investeeringute puhul tuleb seega hinnata ka näiteks seda, millist mõju need omavad elurikkusele ning millised on sellega kaasnevad sotsiaal-majanduslikud mõjud. Meil on riigis väga hea ekspertiis Eesti Keskkonnauuringute Keskuses, kus peetakse detailideni arvestust Eesti kasvuhoonegaaside üle ning osatakse arvutada erinevate investeeringute mõju süsinikuheite vähendamisele. Sarnast kompetentsust peame lähiaastatel oluliselt kasvatama ka elurikkuse valdkonnas, kus meil üldised kaardikihid ökosüsteemide seisundi kohta on üle-eestiliselt olemas, kuid vaja on teha veel tööd, et oskaksime täpselt hinnata, kuidas ühe või teise infrastruktuuri arendamine elurikkust laiemalt mõjutab.

Terviklik plaan rohereformide elluviimiseks

Rohereform on horisontaalne, mõjutades läbivalt kõiki eluvaldkondi. Et Eestil oleks terviklik arusaamine sellest, mida rohereformide elluviimine tähendab ning milliseid eesmärke me selle raames üldse püüame, kinnitas valitsus augustis rohereformi tegevusplaani aastateks 2023-2025.

Loomulikult võtab rohereformide elluviimine rohkem aega, kuid ka siin kehtib reegel, mida suurte eesmärkide püüdmisel üle korratakse: et kauge eesmärk muutuks käegakatsutavaks, tuleb see teha väiksemateks tükkideks.

Nõnda ongi tegevusplaanis toodud läbi kümne valdkonna kõik tegevused, mida tuleb lähiaastatel teha, et saavutada rohereformide kolme põhilist eesmärki: negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine, nüüdisaegse ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamine ning konkurentsivõimelise ja keskkonnahoidliku ettevõtluse edendamine.

Need kolm eesmärki on võrdselt olulised ning kui tegevusplaani lugeda, võib näha, et mitmeid meetmeid saab ellu viia nii, et need aitaksid üheaegselt kaasa mitme eesmärgi saavutamisele.

Rohereformi eesmärgid
Joonis 2: Rohereformi eesmärgid. Allikas: Riigikantselei Rohereformi tegevusplaan 2023-2025

Eesti, nagu ka teised Euroopa Liidu ja maailma riigid, planeerib ja viib rohereformi ellu esimest korda. Loomulik, et osa lahendamist vajavaid küsimusi on kujunemisjärgus ja me veel ei tea neile vastuseid. Samuti on arusaadav, et rohereforme ellu viies tekib küsimusi, mida me praegu veel formuleeridagi ei oska. Seetõttu on lähiaastate fookus kindlasti ka sellel, et tuvastada “hallid” alad, mis meid eesmärkide saavutamisest eemale võivad viia või millele me veel lahendusi leida ei oska.

Tulemuste saavutamiseks peavad prioriteedid olema paigas

Rohereforme planeerides oleme välja toonud valdkonnad, mis on määrava tähtsusega mitmete järgnevate otsuste tegemisel. Seega on oluline, et riigi poolt soodustatakse just nende prioriteetsete nn baasinvesteeringute elluviimist, mis on aluseks paljudele teistele osapooltele rohereformide elluviimiseks.

Kliimapoliitikas ja rohereformide elluviimisel laiemalt on kolm põhilist alustala, mis mõjutavad kõiki sektoreid:

 • taastuvenergia mahu märkimisväärne tõstmine ja hoonete energiatõhusus

 • kliimasõbralik transport ja liikuvus

 • ringmajanduse areng ja ressursside tõhusam kasutamine

Energeetika ja kaasaegne elukeskkond

Energeetikasektor moodustab praegu pisut üle poole Eesti kasvuhoonegaaside koguheitest ning viimase poolteise aasta jooksul astuti märkimisväärseid samme, et sealt tulenevat heidet vähendada. Venemaa algatatud sõda Ukrainas oli seejuures üheks oluliseks tõukejõuks, mille tulemusena võeti aastal 2022 seadusena vastu eesmärk toota aastal 2030 sama palju taastuvelektrit kui on Eesti aastane elektri tarbimismaht.

Et see juhtuks, on näiteks välja töötatud seadusemuudatuste pakett, mis lihtsustab ja kiirendab roheelektri tootmisega alustamist. Eelmisel aastal kehtestati tuulikutasu KOVidele ja elanikele, kelle lähedusse taastuvelektrit tootvaid parke ehitatakse, toetame KOVe planeeringute menetlemisel, et parkide püstitamisega seotud küsimustele lahendusi leida jpm.

Joonis 3: Kasvuhoonegaaside summaarne netoheide ja Eesti eesmärgid

Praegu on Eestis tuuleenergia koguvõimsust suurusjärgus 359 MW, järgmisel aastal valmib arendusi 325 MW ulatuses. Lisaks on tuuleenergia arendamiseks kogu Eestis töös veel 21 eriplaneeringut ja 15 üldplaneeringut. Arvestades arendajate sõlmitud notariaalseid maakasutuse kokkuleppeid ja Põhjamaade kogemusi tuuleparkide rajamisel, on Keskkonnaagentuur hinnanud, et maismaal on rajamisel tuuleparke, mille puhul on nende valmimine 2030. aastaks tõenäoline, suurusjärgus 2400 MW. Lõplikult realiseeruv koguvõimsus oleneb aga planeeringute seisust, konkreetsetest tuuleparkidest ning nende asukohast. Seega on näha, et meetmed, mida oleme taastuvate energiaallikate turule jõudmiseks ellu viinud, on hakanud mõjuma.

Juba rohereformi tegevusplaani koostades tõime välja, et kaasaegse elukeskkonna kujundamisel on olulise tähtsusega, et seda valdkonda planeeritakse terviklikust strateegilisest vaatest lähtudes. Valdkonda mõjutavad erinevad poliitikad (sh arhitektuuri-, maa-, maastiku-, regionaal-, kultuuri-, ehitus-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika), mille koosmõju ja sünergia on aluseks terviklikule poliitika kujundamisele. Hiljuti võttiski valitsus vastu kauaoodatud otsuse ruumiloome kompetentsikeskuse ehk Maa- ja Ruumiameti loomiseks, mis alustab tööd hiljemalt 2025. aasta alguses. Oleme Kliimaministeeriumis teinud ka hulga samme, et hoonete renoveerimise võimekust tõsta – lisaks praktiliste takistuste eemaldamisele, mis renoveerimisega alustamist viivitavad, käivitus sel aastal korterelamute renoveerimise toetusprogramm kogumahus 330 miljonit eurot ning Ida-Virumaa saab hoonete renoveerimiseks 25 miljonit eurot erakorralist toetust.

Transport

Eestis on transpordisektori kasvuhoonegaaside heide olnud läbi aastate kõrge ning pigem tõusvas trendis. Seejuures moodustab maanteetransport kogu transpordi heitest 96% ning Tallinna ja Harjumaa osakaal on sellest 50%. Transpordiameti andmete kohaselt läbitakse seejuures linnades autoga keskmiselt 3 km vahemaid. Need numbrid annavad hea ettekujutuse sellest, mis eesmärgid selles sektoris on kõige olulisemad. Ühelt poolt tuleb arendada keskkonnasõbralikku ühistransporti, et inimesed linnades vahetaksid sõiduauto ühistranspordi vastu. Teisalt tuleb arendada turvalist linnakeskkonda ja jalgrattateid, soodustada autode vahetamist säästlikemate ja keskkonnasõbralikumate vastu ning arendada rongiliiklust, et ka pikemaid vahemaid saaksid nii inimesed kui kaubad mööda rongiteid liikuda.

Oluline roll on siin kohalikel omavalitsustel, kes inimeste liikumist tööle, koju, kooli ja lasteaeda kõige enam saavad mõjutada. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium valmistab hetkel ette liikuvusreformi, mis peaks olukorda oluliselt parandama.

Joonis 4. Ühissõidukiga, jalgrattaga või jalgsi tööl käijate osakaal hõivatutest ja Eesti eesmärk

Kliimaministeeriumi poolt investeerisime keskkonnasõbralikku ühistransporti ja jalgrattateede arendamisse 96 miljonit eurot Euroopa Liidu vahendeid ning järgmisel kolmel aastal suurendame investeeringuid ühistranspordi ja jalgrattateede arendamisse 70 miljoni euro võrra. Samuti vaatame aktiivselt ka selles suunas, et meretranspordis võetakse kasutusele enam rohetehnoloogiaid. Näiteks kuulutas Riigilaevastik just hiljuti välja hanke, et suursaarte vahel hakkaks sõitma ainulaadne energiatõhus laev, mis saab sõita täielikult vesinikkütusel ja opereerida müra-, vibratsiooni ja emissioonide vabalt.

Ringmajandus

Jäätmete koht ei ole tänapäeval prügikastis. Kliimaministeerium on algatanud jäätmereformi, et jäätmeid kui ressurssi uuesti ringlusesse võtta. Samas on selge ka see, et jäätmetest saab midagi uut valmistada vaid siis, kui need on liigiti kogutud. Uuringud näitavad, et inimesed on seda valmis ka tegema, kui jäätmeid saaks ära anda koduukselt ning oleks kindlustunne, et sorteeritud jäätmed ei lähe prügimäele või põletusahju. Seetõttu on reformi üks olulisemaid fookusi sellel, et liigiti kogumine muutuks inimestele mugavaks ja majanduslikult tasuvaks. See tähendab, et konteinerid peavad asuma võimalikult kodu lähedal, sorteerimisjuhised peavad olema selged ja arusaadavad ning inimesel võiks olla üks kontakt, läbi kelle käivad lepingud ja arved.

Joonis 5: Ringleva materjali määr ja Eesti eesmärk
Joonis 6: Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal tekkes ja Eesti eesmärk

2023 aasta lõpuga on lõpusirgele jõudmas enam kui kuu aega kestnud põhjalikud arutelud kõigi osapooltega, sh ettevõtete ja kohalike omavalitsustega, kuidas jäätmereformi kõige mõistlikum oleks ellu viia. Arutelud jätkuvad kindlasti ka sellel aastal, kuid selge on see, et me vajame otsustavaid samme selleks, et jäätmete liigiti kogumisel ning nende ringlussevõtul oluline arenguhüpe teha.

Suur potentsiaal ringmajanduses on ka tööstusjäätmetel, millest on võimalik eraldada väärtuslikke materjale selleks, et neid järgmistes tootmistsüklites uuesti kasutada. On tõeliselt hea meel, et viimased aastad on ettevõtted selles suunas uusi lahendusi välja töötamas ning me püüame riigi poolt nende õnnestumisele igati kaasa aidata.

Tabel 1: Prioriteedid, millele peaks rohereformide elluviimisel esmasena keskenduma. Allikas: Rohereformi tegevusplaan
Prioriteet Selgitus
Taastuvenergia 100%. Taastuvenergia arendamise kiirendamiseks koostatud seadusemuudatuste paketi vastuvõtmine Vajalik nii negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks kui ka majanduse konkurentsivõime säilitamiseks
Hoonete rekonstrueerimise mahu ja kiiruse suurendamine Vajalik hoonefondi energiatõhususe suurendamiseks, fossiilkütustest sõltuvuse vähendamiseks, küttele kuluvate väljaminekute vähendamiseks
Kliimaseaduse koostamine ja vastuvõtmine Vajalik erinevate sektorite kohustuste sätestamiseks, investeerimiskindluse suurendamiseks
2030.a kliimaeesmärkide saavutamiseks vajalike investeeringute kavandamine riigi eelarvestrateegia koostamisel (iga-aastases RES protsessis) Vajalik kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks tempos, mis vastab seatud eesmärkidele
Ühistranspordi toimimise tõhususe ja kättesaadavuse oluline parandamine Vajalik transpordisektori heite ning autostumise vähendamiseks
Terviklik ruumiloome nii strateegilisel kui ka rakendamise tasandil Vajalik nüüdisaegse ja kvaliteetse elukeskkonna loomiseks
Ettevõtete ja sektorite rohereformi tegevuskavade koostamine avaliku ja erasektori koostöös Vajalik sektoriteülese koostöö tõhustamiseks, rohereformi kui võimaluse loomiseks, sektorite roheülemineku toetamiseks ja soodustamiseks
Keskkonnahoidlike riigihangete osakaalu suurendamine 25%-ni 2025. aastaks Vajalik keskkonnahoidlike toodete ja teenuste pakkumise ja arendamise soodustamiseks
Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega arvestava maakasutuse ning planeerimise toetamine ning elupaikade taastamine Vajalik tasakaalu leidmiseks maakasutuse, bioressursside kasutamise, kliimaeesmärkide saavutamise ja elurikkuse kaitsmise vahel
Üleriigilise õiglase ülemineku kava koostamine Et tagada kõikides sektorites ja kõikide Eesti piirkondade õiglane üleminek

Kliimaseadus – läbimõeldud plaan kliimaeesmärkide saavutamiseks ning õiguskindlus pikaajaliste investeeringute tegemiseks

Kliimapoliitikat ja rohereforme puudutavatel aruteludel on viimase aasta jooksul aina selgemalt välja toodud, et Eesti vajab õigusselguse loomiseks kliimaseadust. Seejuures on kliimaseadusel kaks olulisemat eesmärki: esmalt tagab seadus, et Eestil on läbimõeldud plaan ja siht kliimamuutustega tegelemiseks ning eesmärkide saavutamiseks. Teisalt annab seadus investeerimiskindluse erasektorile pikaajaliste rahastusotsuste tegemisel.

Kliimaministeeriumi ettepanekul saab kliimaseadus olema oma vormilt pigem lühike ja konkreetne, kuid mis samas annab raami kogu valdkonna seadusandlusele järgmisteks aastakümneteks.

Septembris alustasime seaduse väljatöötamise esimeste sammudega ning paari kuuga oleme jõudnud sisuliste aruteludeni, milliseid eesmärke erinevad sektorid püüdma peaksid ning millised on võimalikud meetmed nende saavutamiseks.

Kliimaseaduse arutelude käigus soovime jõuda partnerite ja huvigruppidega ka ühiste kokkulepeteni, milliseid muutusi on vaja ühiselt teha selleks, et Eesti edu rohemajanduses realiseeruks. Seejuures on kindlasti oluline, et kasutaksime enda loodusressursse säästlikult ja suudaksime neile anda suuremat lisandväärtust.

Madala heitega tehnoloogiate kasutuselevõtt ning üldisemad kliimapoliitilised suundumused mõjutavad oluliselt pikemas perspektiivis ettevõtete konkurentsivõimet. Seetõttu on oluline, et lisaks kliimaseadusesse jõudvatele paragrahvidele suudaksime huvigruppidega koostöös kirja panna eeldused, mida on vaja selleks, et uued äriideed ja lahendused just Eestis realiseeruks. Olgu selleks siis jäätmetest uute materjalide tootmine, keskkonnasõbralike kütuste arendamine, Eesti enda loodusressursside suurem väärindamine või sinimajanduse arendamine. Peaasi, et arutelude fookus oleks lahenduste leidmisel.

Olulisemad esmased tulemused saame töörühmadest 2024. aasta alguses, mil algavad ka laiemad arutelud maakondades. Seaduseelnõu loodame saata avalikule kooskõlastamisele hiliskevadel, millele järgneb seaduse menetlemine Riigikogus.

Peame oskama oma edenemist ka mõõta

Selleks, et rohereforme puudutavate eesmärkide saavutamist mõõta, on vajalikud sisukad ja konkreetsed mõõdikud. Koos Statistikaametiga oleme välja töötanud esimese nn komplekti mõõdikuid, mis suuremaid muutusi kogu tervikust hindavad. Samas on selge, et päris kõike me hetkel mõõta veel ei saa ega ka oska.

Kui vaatame näiteks kliimaseaduse eesmärki tervikuna, siis laiemas pildis tahame ära hoida suuremat kahju, mis meil potentsiaalselt 10, 20 või 30 aasta pärast ühiskonda võib tagasi jõuda. Küll aga puuduvad meil praegu teadmised, kuidas neid hinnanguid täpsemalt teha. Meil on küll pikaajalised kliimaprognoosid, millede põhjal saab hinnata teatud piirkondade kliimariske ning nende esinemise tõenäosust, kuid potentsiaalsete kahjude kokku kalkuleerimine on keerukam ülesanne. Kui pisut unistada, siis ühel päeval tahaksime jõuda selleni, et oskame välja arvutada, kui palju rohkem haigestub näiteks Ida-Virumaal elav inimene hingamisteede haigustesse, kui palju ta seetõttu arsti külastab, milline on kulu tervishoiusüsteemile ja tööandjale potentsiaalselt töölt puudutud päevade arvu tõttu. Sellised hinnangud on komplekssed ning eeldavad mitme erineva andmeallika kombineerimist, kuid olen kindel, et suudame lähiaastatel selliseid hinnanguid ka juba paremini teha.

Suuri eesmärke saab saavutada heas koostöös

Aasta 2023 oli tähelepanuväärne paljude suunda muutvate otsuste poolest, mis kliimapoliitika ja rohereformide elluviimist mõjutavad. Seejuures rõõmustab, et meil on väga hea partnerite võrgustik, kes kõik enda poolt samade eesmärkide nimel pingutavad.

Rohetiiger on seejuures andnud olulise panuse poliitikate paremasse kujundamisse. Tooksin eraldi välja just Rohetiigri eestvedamisel toimunud teekaartide loomise, mis annavad tervikpildi sellest, kuidas rohereforme erinevates valdkondades ellu viia ning milline see teekond võiks välja näha. Kliimaseaduse protsessis oleme koostatud teekaardid aluseks võtnud ja nende abil sihte paika sättinud.

Aitäh teile hea koostöö eest ning soovin jõudu ja pealehakkamist ka järgmiste suurte tegude elluviimisel!

Eva Truuverk: Rohetiiger liikus suurte sammudega edasi

Kristjani portree
Helini portree

Küsisid

Kristjan Jõevere

Helin Vaher

Agenda PR

Eva portree

Vastas

Eva Truuverk

Rohetiigri asutaja ja eestvedaja

Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk, kuidas iseloomustad 2023. aastat? Kas üldise ebakindluse taustal oli Rohetiigri loodushoiu sõnumit raskem pildis hoida?

Jah, ajad on rasked, aga millal nad siis õieti kerged olidki? Kriisid muutuvad sagedasemaks, need tabavad palju enamaid ja nendest üle saamine on üha keerulisem. Samas ei tohi jätta märkamata positiivseid sündmuseid, mis meie ümber juhtuvad.

2023 oli keskkonnateemade jaoks väga hea aasta. Me tegime pikema sammu, kui veel aasta tagasi oleks osanud ette kujutada. Rohetiigri mätta otsast vaadates – võib-olla meil polegi Eestis varem nii hea minekuga aastat olnud, eriti võime jääda rahule sellega, mis toimus riigi tasandil. Meil on nüüd kliimaministeerium, valmistame ette kliimaseadust, räägime keskkonnateemadest meedias rohkem kui kunagi varem, see on väga positiivne. Rohetiigri poolt oleme 2023. aastal saanud valmis kaks teekaarti – ehituse ja transpordi tarbeks. Oleme alustanud maakasutuse omaga, mis kindlasti on kõige keerukam selles teekaartide reas.

Positiivse nurga leiab ka üdini negatiivsete uudiste juurest. Ebanormaalsete ilmastikunähtuste hulk maailmas on suurenenud, isegi Eestis on olnud üleujutusi ja torme rohkem ja pikemalt kui varem. Kuid et me nüüd näeme ja tunneme neid kliima ja ilmastiku muudatusi ja temperatuuri tõusu, annab see meile suurema tõuke keskkonnateemadega tõsisemalt tegeleda kui varem. See peegeldus väga hästi ka COP28 tulemustes: esimest korda markeeriti ära, et fossiilsetest kütustest tuleb loobuda. Kuigi täpset kuupäeva veel ei antud, on vähemalt see suund tänaseks kindel ja selge. Et meie ilm näitab järjest suuremaid ohumärke, sunnib ka inimesi ennast kokku võtma ja sellesse teemasse palju tõsisemalt suhtuma.

Tõhustasite 2023. aastal Rohetiigri struktuuri. Millised need muudatused olid?

Rohetiiger keskendub nüüdsest tasakaalus majanduse arendamisele, selle mudeli väljatöötamisele. Praktilise osa siin moodustavad teekaardid, mida me koostame kokku viis, kõigi majanduse vereringe-sektorite tarbeks, milleks on energeetika, ehitus, maakasutus, tööstus ja transport. Seetõttu andsime 2023. aastal oma laualt ära kaks suunda – kliimakogude korraldamise, mis läks Domus Dorpatensise juurde, ja üksikisikute harimise. Ehk siis suuname oma pingutuse era- ja avalikule sektorile, esindame rohelise mõttelaadiga osapooli ja koolitame, nügime majandussektoreid teekaartidega valitud suunas. Kuna meie fookus ja eesmärk läksid täpsemaks, siis tuli ka uusi inimesi juurde ja mulle tundub, et Rohetiigri tiim töötab praegu hästi kokku. Suur tänutunne on iga tiimiliikme, Rohetiigri liikme, nõukogu ja esindusorganisatsiooni nõukoja suhtes. Me oleme tundnud toetust ja tarkust, mida nii suure asja tegemisel on väga vaja.

Millised olid eelmise aasta kõige eredamad hetked?

2023. aastast jääb meelde meie liikmetest ettevõtjate, suurfirmade juhtide positiivne hoiak, kogemuste jagamine, praktiline vaade olukorrale. See oli hästi suureks toeks kogu aasta vältel. Oluline on, et osaleme kliimaseaduse väljatöötamise juhtrühma töös, oleme otsustele väga lähedal, nii saame paremini esindada kõiki meie liikmeid ja partnereid. Riigi poolt hakkasid eelmisel aastal asjad liikuma. Kui enne oli meie töö rohkem vastutuult ja ülesmäge ronimine, siis nüüd on vastloodud kliimaministeerium võtnud eestvedamise. See on väga palju kaasa aidanud. Kindlasti on positiivne ka see, et rahvusvaheline huvi Rohetiigri tegevuse vastu on märgatavalt kasvanud.

Rohetiiger plaanib asutada rahvusvahelise akadeemia. Mida see täpsemalt tähendab, kuidas õpe toimuma hakkab?

Plaanime, et 2025. aastal alustab Eestis rahvusvahelisel tipptasemel roheakadeemia – Global Green Academy. Roheakadeemia eesmärk on koolitada ja koondada globaalseid muutuste juhte, kellega koos välja töötada ja rakendada uut tasakaalus majanduse mudelit Eestis. Ambitsioon on akadeemia tegevuse käigus tekkinud üleilmse võrgustiku kaudu levitada Eesti kogemusi ja koos loodud majandusmudelit. 2024. aasta on globaalse roheakadeemia ettevalmistamise aasta, mil asume koostama akadeemia programmi, kinnitame metoodika, kaasame partnerid, õppejõud ja mentorid ning teeme eeltööd, et kutsuda akadeemiasse õppima silmapaistvad tulevikujuhtide tiimid 50 riigist.

Globaalse roheakadeemia funktsioon on rahvusvaheliselt kiirendada üleminekut tasakaalus majandusmudelitele. Siin õpitakse parimatelt teadlastelt ja ekspertidelt maailmas. Praktilise poole pealt õpetame Eesti edulugude toel üleriigiliste muutuste elluviimist. Alustaladeks on neli Eesti arenguhüpet: kuidas sotsialism vahetati veretult kapitalismi vastu, kuidas astuti ja integreeruti Euroopa Liitu, kuidas jõuti Tiigrihüppe riikliku projekti toel üheks digimaailma eestkõnelejaks ja kuidas valmistatakse ette ja viiakse ellu rohepööret.

Akadeemia on osalejatele inkubaatoriks, kus koos luuakse uut majandusmudelit. Hiljem on kõigil võimalik saadud kogemusi oma kodumaal rakendada. Akadeemia Eestis asuv peakorter jääb tekkinud võrgustikku koos hoidma. Kui keegi lugedes tunneb, et soovib kaasas olla ja toetada, siis just praegu oleme partnerite otsingul.

See ei ole Rohetiigril ainus rahvusvaheline suund, plaane on ka näiteks Saksamaal ja Namiibias. Mis seal täpsemalt toimub?

Jah, sel aastal hakkab Rohetiiger käima ka rahvusvahelisi radu. Saksamaaga koostöö algas sellest, et sealne Maailmakoristuse tiimi eestvedaja otsis koolituskursust, mis hariks korraga tervet organisatsiooni, mitte üksikuid inimesi, täpselt sellist, nagu on meie Rohetiigri Akadeemia. Saksamaalt ta sellist ei leidnud, ja nüüd tulebki Rohetiigri Akadeemia teha sobivaks sealsetele ettevõtetele. Sügisel alustab esimene kursus, kokku 15 saksa firmat. Plaan on selline, et koolitame kokku vähemalt tuhandet sealset ettevõtet ja organisatsiooni. Praegu oleme lepingu läbirääkimise faasis. Rohetiigri mõttemalli ja organisatsiooni mudelit plaanime eksportida ka Namiibiasse. Seal on asjad natuke varasemas järgus, meil on kontaktid kohalike eestvedajatega – jällegi Maailmakoristuse võrgustiku kaudu.

2023. aastal toimus esimene tasakaalus majanduse foorum “Elevant toas”. Kas see täitis oma eesmärgi?

See oli meie jaoks suursündmus, väga oluline maamärk. Mina hindan seda igati õnnestunuks. Tänan kõiki meie häid partnereid, eelkõige Äripäeva ja Swedbanki, Tallinna linna ja Hollandi saatkonda ning muidugi kõiki rohetiigreid, kes moel või teisel toetasid ja osalesid. Foorum õnnestus ja selle teemaga me läheme ka edasi. Nägime, et sellise sündmuse järele, sealt saadavate ideede ja nõuannete järele on vajadus olemas. Foorumil tundsin, et meie võrgustik töötab, et inimesed tahavad tulla kohale ning leiavad, et Rohetiigri korraldatud kogunemistest on kasu nii isiklikult kui ettevõtete tasandil. Tahetakse olla osa kogukonnast, kuuluda sellesse võrgustikku, jagada oma kogemusi ja mõtteid.

Mida ootad 2024. aastalt, kas hea hoog jätkub?

Kavatseme jätkata senist strateegiat - Rohetiiger on koostööplatvorm ja me teeme asju ühendavalt ja tulevikku loovalt. Me ei tee tänavapoliitikat. Tugineme oma väärtustele ja toome osapooli laua taha kokku. Me ei tekita probleeme ja halvasti ütlemisi juurde, vaid pakume lahendusi oma teekaartides. Toome oma liikmete seast esile positiivseid eeskujusid, mis annavad usku, et rohepööre on võimalus ja konkurentsieelis.

Kui mõelda, mis peab kindlasti aasta lõpuks tehtud olema, siis selleks on kõik Rohetiigri viis teekaarti. Kõige keerulisem saab olema maakasutuse teekaardi koostamine, mille käigus on vaja pikalt ühiskonda polariseerinud teemal kokkuleppele jõuda.

2024. aastal toimub järjekorras teine ekspertide foorum “Elevant toas”. Loodetavasti oleme jõudnud 120 liikmeni ning ettevalmistused on tehtud, et 2025. aastal saaks alustada rahvusvaheline akadeemia. Loodetavasti võetakse sügisel vastu kliimaseadus.

Kliimaseaduse vastuvõtmine tekitab kindlasti ühiskondlikku polariseerumist, seda tuleks juba täna ette näha ja sellega tegeleda. Rohetiiger kavatseb ka omalt poolt seaduse väljatöötamisele toeks olla. Meie mõneti varjusoleku ja ettevalmistuse periood saab läbi ja me hakkame rohkem rääkima, rohkem avalikkusele mõeldud samme astuma. See hõlmab ka liikmete tegevusi – kui näeme kuskil mingit valeinfot, siis ärme jäta seda tähelepanuta, selgitame ja anname tõest teavet. Kui ettevõttes on rohepööre ära tehtud ja uus hoiak konkurentsieeliseks muutunud, siis toome nüüd need numbrid välja ja näitame avalikkusele, süstime usku kogu ühiskonnale. Näitame rohepöörde kasulikkust oma tegudega ja räägime sellest.

Kui midagi alanud aastalt soovida, siis see oleks riigipoolne avatum suhtumine Rohetiigri-taoliste organisatsioonide rahalisse toetamisse. Me oleme oma unikaalse, kuid samal ajal riigile ja ühiskonnale vajaliku missiooni tõttu täiesti ebastandardne organisatsioon ja riigipoolse rahastamise aknad ei laiene meiesuguste tegevusele. Samas on oluline, et sellised organisatsioonid oleksid elujõulised, et meil oleks jõudu suurtes ühiskondlikes muutustes oma esindusorganisatsiooni rolli täita ja riigile toeks olla.

Kokkuvõttes tuleb 2024. aasta kindlasti keerulisem, nii majanduslikult kui keskkonnateemade poolest, aga see on ka suurte võimaluste aasta

Rohetiigri teekonda juhivad teekaardid

Rohetiigri teekaartide koostamisega soovime juhatada selget teekonda, aidates mõista ja tuvastada võimalusi ressursside tõhusamaks kasutamiseks ning liikuda mõistlikult ning mõtestatult jätkusuutlikuma majandusmudeli suunas. See on oluline tööriist nii otsustajatele kui ka üldsusele, et kasvatada teadlikkust ja tegeleda loodusressursside kasutamise väljakutsetega. 2021. aastal valmis energia teekaart, mis on saanud värskenduse kahel korral, sügisel 2022 ja 2023. Ehituse teekaart on suunda näitamas ja soovitusi jagamas alates 2023. aasta algusest eesmärgiga vähendada ehitus- ja kinnisvarasektori CO₂ emissiooni 85%. Veebruaris 2024 tutvustasime transpordi teekaarti. Plaanid maakasutuse, tööstuse ja ringmajanduse teekaartide koostamise osas on samuti küpsemas. Maakasutuse teekaardi loomisega tegime algust jaanuaris 2024, see valmib 2024. aasta lõpus. Tööstuse ja ringmajanduse teekaardi koostamine algab 2024 kevadel.

Sügisel 2023 kogunesid teekaartide kuues erinevas fookusgrupis Rohetiigri liikmete esindajad ja valdkondade spetsialistid arutlema kestlikkuse tänast olukorda ning jagama kogemusi ja murekohti. Tööstuse ja ringmajanduse teekaardi osas oli sedakorda rõhk pigem ringmajanduse poolel. Aruteludest sündinud kokkuvõtted koos Rohetiigri liikmete parimate praktikatega on lugemiseks allpool. Vastukajad Rohetiigri teekaartidele on väga oodatud otse aadressile info@rohetiiger.ee

Energia

Jaanuse portree

Jaanus Purga

Energia teekaardi peatoimetaja

Andrese portree

Andres Veske

Rohetiigri Nõukogu esimees

Elekter

Kuigi elektrihinnad Eestis on oluliselt langenud, püsib Eesti hind ELi kõrgemate hulgas. Eesti-sisene elektritarbimine on langenud, kuid seda mitte energiasäästu, vaid vähenenud tööstustarbimise tõttu.

Tuuleparkide rajamise maksumus on oluliselt tõusnud – nii sisendhindade kui ka intressimäärade tõusu tõttu. Päikeseparkide buum on raugenud: tänaseks on võrgus 692 MW ja tulemas veel üle 100 MW, aga edaspidist uut suurt tõusu majanduslikel põhjustel oodata ei ole.

Siseriikliku tarbimise katmiseks taastuvenergiaga on otstarbekas maismaatuule osakaalu oluline tõstmine 2031. aasta teekaardi vaates. Samas tuleb tootmist võimalikult mitmekesistada ning kuni 1000 MW meretuule lisandumine on samas ajaperspektiivis teostatav – see on põhjendatud juhul, kui lõpp-hind jääb tarbijale mõistlikuks.

parimad praktikad

Tallinna Vesi on alustanud Paljassaare reoveepuhastusjaama elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama rajamisega, mis hakkab kasutama reovee puhastusprotsessis tekkivat biogaasi sooja- ja elektrienergia kulude vähendamiseks. Koostootmisjaam on nurgakivi suurema eesmärgi täitmisel, et Tallinna Vesi saaks aastaks 2030 ise toota vähemalt poole kogu ettevõtte sooja- ja elektrienergia tarbest.

Tekkinud vastuolud maismaa- ja meretuule arendajate vahel kahjustavad taastuvenergia arengu mainet ja tekitavad segadust.

Taastuvelektri tasakaalustamiseks tuleb alustada 250–300 MW (bio)gaasi tipujaama rajamise ettevalmistamisega 2024. aastal. Uus tipujaam võimaldab alates 2027. aastast asendada põlevkivijaamade vanade plokkide kallist ülalpidamist tipureservina. Seda ei tohi panna Eesti Energia kohustuseks, vaid tipujaam tuleb rajada konkursi korras.

Soojus

Riiklik energia- ja kliimakava REKK eesmärgid soojuse/jahutuse tootmises taastuvenergia kasutuse kohta on madalad (väga väike tõus tänasest 2030. aastani ja 2030. aasta eesmärk ainult 64% taastuvat energiat soojusmajanduses). Samas elektri tarbimisele on seatud 100% taastuvatele allikatele ülemineku eesmärk.

Loobuda tuleb soojuse tootmiseks uute puidul põhinevate katlamajade rajamisest ja kasutada võimalusel kütusevabasid lahendusi – seda eriti riiklikest programmidest toetatavate küttelahenduste puhul.

parimad praktikad

Mainor Ülemiste AS on välja töötanud Green City teenuse platvormi, mis võimaldab tutvuda ettevõtete üüripinna tarbitud ressursiandmetega ning sealt edasi astuda juba konkreetseid samme ettevõtte jalajälje vähendamiseks.

Transport

Autotransport läheb kallimaks – aktsiisid, automaks, CO2 kaubandus transpordis. Kõige olulisem transpordi keskkonnamõju vähendamiseks on käitumis- ja tarbimisharjumuste muutuste suunamine. Sellele aitavad kaasa automaks ja fossiilkütuste aktsiisi tõus Seoses 2022. aasta kõrgete gaasihindadega lõppes praktiliselt CNG sõidukite müük Eestis. Vesinik ei paista mootorikütusena majanduslikult põhjendatud olevat. Elektrisõidukite osakaal kasvab kiiresti. Kuna autotootjad ei näe transpordisektoris vesinikku perspektiivikana ja vesiniku kasutamine on võimalik ainult väga tugeva riikliku subsideerimise korral, pole Eestis mõtet transpordivesiniku lahenduste arendamise peale raha kulutada.

parimad praktikad

Estanc AS eksportis 2023. aastal esmakordselt mahuteid rohelise vesiniku toomiseks Soome. Tegu on seni suurima omalaadse projektiga Euroopas ja toetab Euroopa Liidu vesinikumajandust.

Biometaan

Biometaani kasutuse tulevik on Eestis ebaselge, kuigi varustuskindluse seisukohalt on biometaan oluline, eriti Balticconnectoriga juhtunu valguses. Biometaani tootmise praegune aeglane areng ei võimalda Eestil põllumajandusele seatud kliimaeesmärke täita. Välja tuleb töötada riiklikud meetmed (maksusoodustused) biometaani kasutamise soodustamiseks raskeveokites ja ka tööstuses, aitamaks kaasa riiklike kliimaeesmärkide saavutamisele, sh põllumajanduses. Igati tuleb soodustada biometaani tootmise laiendamist, vältimaks vajadust täiendava CO₂ kvoodi ostmiseks. Lisaks transpordis kasutamisele tuleb võtta biometaan kasutusele kodumaise kütusena soojuse ja elektri tootmisel ning katta osaliselt strateegiline gaasivaru biometaaniga, pakkudes selleks tootjatele pikaajalisi lepinguid Varude Keskusega.

Puit

Nii täna kui ka prognoositavas tulevikus läheb väga suur osa Eestis raiutavast puidust siseriikliku energia tootmiseks (üle 3 TWh) ning pea samas mahus veetakse graanuleid ja hakkepuitu endiselt välja, lisaks väärtuslik tööstuslik puit. Selle tulemusena väheneb Eesti metsavaru ja raiemahtusid tuleb selle vältimiseks piirata. Energeetilise puidu eksport on Eestile nii energiajulgeoleku koha pealt kui ka majanduslikult kahjulik ning tuleb lõpetada, vastasel juhul ei jätku puitu sisemaise tarbimise tagamiseks ja kindlasti mitte täiendavate puidutööstuste tekkeks.

Salvestus

Narva pumphüdroelektrijaama tehnilistel põhjustel ei tule. Paldiski PHEJ prognoos on osalise mahuga turule tulla 2029. aastal, täismahuga 2031. aastal. Päikesejaamadele salvestuse lisamine on reguleerimata – regulatiivselt ei ole võimalik tootmist ja salvestust praegu ühildada. Nii suure- kui ka väikesemahulise salvestuse tekkimiseks vajalike esmaste toetuste, tingimuste ja regulatsioonide loomist ja rakendamist tuleb kiirendada. Tulenevalt Ida-Viru PHEJ äralangemisest on Paldiski PHEJ tähtsus taastuvenergia süsteemi komponendina tõusnud.

Renoveerimine

Ehituses on suurenemas renoveerimise ja renoveerimiskomponentide valmistamise maht, uute ehitiste maht kahaneb – see on keskkonna seisukohalt positiivne trend. Renoveerimise laiendamiseks majanduslikult vähemsuutlikesse piirkondadesse tuleb toetusi rohkem diferentseerida (sh leibkonna sissetulekute järgi, ahjude asendamise toetuse näitel). Tuleb toetada ehitusmaterjalide ja majaelementide valmistajate ümberorienteerumist renoveerimismaterjalide ja -komponentide (tehaselahenduste) tootmisele. Avalike hoonete – sh koolimajade ja lasteaedade – rajamisel tuleb eelistada renoveerimist uuele ehitusele läbi toetusmäärade suunamise.

Investeeringud, regulatsioon

Praegune valitsus on keskkonnaeesmärkide suhtes pigem nõudlik, eesmärke pole alandatud. Koostamisel on Eesti esimene kliimaseadus, metsanduse arengukava ja RMK uus strateegia näevad ette raiemahtude vähendamist. Eesti riigi risk investeerimiseks sobiliku riigina on kõrge, see pärsib igasuguste investeeringute – sh taastuvenergia investeeringute – tegemist. Konkurentsiameti tegevused ja eesmärgid tuleb viia taastuvenergia kasutuse ja roheleppe eesmärkidega vastavusse. Praegused regulatsioonid töötavad kohati keskkonnaeesmärkide täitmisele vastu. Taastuvenergia projektide menetluskiirust ja -mahtu tuleb suurendada – probleem on pigem riiklike piirangute ja toimingute ajamahukusega. Olukord paraneb väga visalt. Taastuvenergia vähempakkumised tuleb korraldada tehnoloogiaratsionaalsena, kulutõhusatena ja (vajadusel) võimalikult madala laega. Lõppeesmärk olgu madalaim kulu tarbijale. Süsteemiteenuste ja stabiliseerimise regulatsioonid on vaja kiiresti välja töötada ja süsteemiteenuste turg käivitada – praegu plaanitakse esimesi sagedusteenuste pakkumisi 2026. aastasse.

Ehitus

Pärteli portree

Pärtel-Peeter Pere

Ehituse teekaardi peatoimetaja

Ehitus- ja kinnisvarasektori keskkonnajälg on suur nii globaalselt kui ka Eestis. 49% meie süsinikuheitmest tuleb just nimelt ehitatud ruumist. Kui talitame targalt ja aegsasti, saame parandada inimeste elukvaliteeti ja eluasemete kättesaadavust, alandades keskkonnajälge 85% ning luues majanduslikku lisandväärtust. Tulevik on 15 minuti linnad ja ühe tunni Eesti, kui laenata inimarengu aruande stsenaariume.

Ehkki koalitsioonileppesse ja valitsuse tegevusprogrammi said mitukümmend punkti kirja ehituse teekaardi alusel, on Riigikogu töö seiskamine teadmata ajaks peatanud olulised reformid, ka ehitus- ja kinnisvarasektori jaoks.

Teekaardi soovitused riigile

Esiteks, 2024 peaks algama maa- ja ruumiameti ehk MaRu loomisega. Soovitasime selle osaks liita ka transpordiameti – liikuvus on osa ruumilisest planeerimisest ning liiga olulise ühiskondliku mõjuga, et see jätta ainult teeinseneeria hooleks –, kuid seda siiski ei juhtunud.

Teiseks, oluline on kliimaministeeriumis ette valmistatav ehitusseaduse muutus. Soovitasime nõuet uute hoonete süsinikujälje arvutamise ja juhtimise kohustuslikuks muutmiseks. Nii saame astuda taanlaste, rootslaste, norrakate, soomlaste, prantslaste, hollandlaste ja belglastega esimeste seas madalsüsinikehituses. See on varsti hügieenifaktor, hiljemalt kümnendi lõpuks aga terves EL-s kohustuslik oskus. Jõustuks see loodetavasti mitte hiljem kui 2026, aastase viivitusega.

Kolmandaks, soovitasime hakata ehitama rohkem puidust kui jätkusuutlikust materjalist, unustamata sealjuures betooni ja muid materjale. Ehkki avalike puithoonete pikaajaline strateegia on veel koostamisel, on üks äärmiselt suur töövõit Loodusmaja (vana nimega Keskkonnamaja) ehitamise otsus. Kuni viimase hetkeni oli laual variant jätta ehitamata hoone, mis mitte ainult ei paku tööd ja referentsi, aga kus on ka nõutud näiteks süsinikujälje arvutus.

Tulevikku vaadates on lootust, et 2024-2025 saab uuendatud nii ehitusseadus kui ka planeerimisseadus. Äärmiselt oluline on uuendada riigihanke põhimõtteid, nii taristuehituses kui ka hoonete tellimisel, et riik ja omavalitsused telliksid uuendusi. Töö käib renoveerimislainega nii pikaajalise rahastuse hankimisel kui ka renoveerimistoetuse muutmisel, et omavalitsused saaksid ise toetuse taotleda mitme korteriühistu peale, et saaksime kvartalite kaupa mastaabisäästuga tehaselist renoveerimist teha. Uudiseid võib tulla suveks. Planeerimisseaduse uuendamise väljatöötamiskavatsuse eelnõu tekstis oli näha nii mõndagi lubavat ning E2040 põhjal sai rahandusministeerium korralikult ka tagasisidet, mida saaks veel paremini teha. Luuakse MaRu, uuendatakse liiklusseadust, Eesti kohutavalt aegunud linnatänavate standard ja teede projekteerimisnorm saavad uuendatud. Asjad liiguvad õiges suunas, ehkki lubamatult aeglaselt. E2040 püstitatud eesmärkidele liigume lähemale seni ainult sõnades, kuna Riigikogu töö on takistatud ja eelnõude ning määruste uuendamine on muudetud praktiliselt võimatuks.

Kõige olulisem areng ehk on kliimaseaduse arutelude algatamine. Selle jaoks on loodud mitu töörühma, nende seas on kaks olulist ruumiloome ja hooned ning transport ja liikuvus. Kliimaseadus ei lahenda iga sektori kõiki probleeme, kuid sel saab olema eeldatavasti ja loodetavasti väga oluline panus. Nagu ütles intervjuus kliimaministeeriumi ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo, on ehituse teekaart 2040 “üks piibel, millest lähtume.”

“Avalik sektor peab hakkama korraldama kestlikke hankeid, sest kui peamine kriteerium on madalaim hind, ei ole töövõtjad huvitatud pakkuma kestlikke lahendusi.”

Ehituse Teekaardi esitlus

Tagasiside ja ootused riigile

2023. aastal panustasid Rohetiigri liikmed enim puhtale energiale, hoonete soojuskindlamaks muutmisele, ringmajandusele, rattaparklatele, elektriauto laadimisvõimalustele ning organisatsiooniuuendustele, et töötada senisest süstemaatilisemalt jätkusuutlikkusega.

Kogu sektor ootab regulatsioonide uuendust, innovatsiooni esikohale seadvaid hanketingimusi, tarka tellimist ning pikka vaadet. Ebakindlatel aegadel ja tundmatut maad avastades soovitakse rohkem kindlust. Kohalikult võimult oodatakse väiksemaid nõudeid parkimiskohtade rajamiseks, paremat ühistranspordi korraldust ning kiiremat planeeringute ja ehituslubade menetlust. Praegu on energiasäästlike hoonete ehitus tehtud bürokraatlikult väga ajakulukaks ehk ettevõtjale (ja riigile) kalliks. Kui erasektor peab riskima rohkem kui muidu, soovitakse näha ka riigilt suuremat riski võtmist ehk paindlikkust ja julgust katsetada ning lasta katsetada. Nii võib lühidalt võtta kokku ehituse teekaardis kirjapandu kui ka pool aastat hiljem kogutud erasektori tagasiside.

Ehitus- ja kinnisvarasektoris, alates projekteerimisest ehituseni, hoonete kasutusest nende lammutamiseni, sõltub kõik regulatsioonist. Tegemist on äärmiselt reguleeritud sektoriga, kus suureks tellijaks on riik või omavalitsused.

Riigi ülesanne ei ole eliminineerida riski ettevõtluses, kuid põhimõttelise ja suure suunamuutuse hakul on väga kasulik, et mitte öelda vajalik just nimelt riigi tegevus.

Nii ootab sektor vastuseid nii mõnelegi küsimusele. Kas riik hakkab seadustes nõudma, ise tellima ning tegema maksude või hanketingimustega soodsamaks asju nagu madalsüsinikehitus? Kas ehitise eluringi hindamine (life cycle assessment, LCA) saab olema kohustuslik juba 2025. aastal nagu ehituse teekaart soovitas - või alles 2030. aastaks nagu terves Euroopa Liidus? Kas puidust ehitamine on avalikus sektoris eelistatud või ei ole? Kas madalama süsinikujäljega tsementi ja betooni on põhjust soetada või mitte? Kas suurema süsinikujäljega tsemenditooted on siis kallimad maksude abil või ei ole? Kas riik hakkab nõudma läbi üleriigilise planeeringu, et ruumiloomes lähtuda kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest? Kas riik loob maa- ja ruumiameti või mitte? Kas teedeehituses on võimalik hakata kunagi katsetama uusi materjale, asfaldisegusid või ringmajanduslikke killustikke?

Rohetiigrid toovad aasta lõppedes välja nii suuri kui ka väikseid asju, osa neist suisa digitaalselt tehtavad. Näiteks võiks riik ehitisregistri korda teha. Selle saaks korrastada nii, et kõik energiamärgised oleks seal arvulisel kujul, sh elekter ja soojus eraldi. Soovitatakse ka renoveerimislaine plaan uuendada ja panna jõulisem eesmärk, plaan ja vahendid paika. Välja tuuakse ka elektriautode laadimistaristu väljaehitamine, CO₂ märgised hoonele kohustuslikuks ja miinimumnõuded. Teha LCA-analüüs hoonetele kohustuslikuks. Mootorsõidukimaksust laekuv raha tuleks kasutada kestlikkuseesmärkide jaoks. Jalgrattataristu tuleb välja ehitada, 15 minuti linna planeerida, ja lapsed peavad käima kodukoha lähedal koolis.

Meil on nii palju tehnoloogiaid juba rahvusvahelisel turul olemas ja need peavad vastu ilmastikule siinsamas Põhjamaades. Näiteks Rootsi transpordiamet on kaotanud varasemad piirangud asfalditootmises taaskasutatud asfaldi segu lubatud kogusele, samuti nõuded betoonitehastes eritüüpidele sideainetele ning asendanud need funktsionaalsete nõuetega. Millal see meil juhtub? Eesti on digiriik. Millal hakkame kasutama ainult ja ainult digitaalseid tööriistu planeerimisel ning omavalitsustega projektide menetlemisel? Olgu ehitise digitaalne infomudel või alliansshange, need on otsuste ja mõtteviisi küsimus.

Need asjad ei seisa raha, vaid paraku riigi taga. See tähendab, et kliimaministeerium, regionaal- ja põllumajandusministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning rahandusministeerium ühes nende allasutuste ja ametitega peavad seadma prioriteediks ja nägema vaeva, et ehitusmaastik saaks uueneda. Riigi Kinnisvara AS peab hakkama nõudma madalat süsinikujälge ehk looma turgu. Riik peab tellima uusi hooneid, vastu majanduslangust ehk kontratsükliliselt, ja tegema seda targalt. See tähendab, tellides uusi töövõtteid ja -tehnoloogiaid. Kõik see looks meile referentsi, oskusteavet ning tõstaks meie ettevõtete ekspordivõimekust.

Saame ise samme seada

Kuid mitte ükski riigiamet ega omavalitsus ei tee ära seda tööd, mida peab iga ettevõte ise tegema. Kui ka seadused ning määrused muudetud saavad – ja nii koalitsioonilepe kui ka Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2023-2027 ütlevad, et saavad –, siis samme saavad ettevõtted juba nüüd seadma hakata. Palgake inimene või võtke ise ülesandeks olla oma ettevõtte jätkusuutlikkuse pealik. Võtke endale ülesanne koostada oma teekaart, kuidas teie hakkate väiksema keskkonnajäljega tooteid ja teenuseid pakkuma. Mis te selleks tegema peate? Mis pädevusi omandama, mikrokraade tegema, inimesi palkama, seadmeid ostma või tarkvara tellima? Olge valmis ja valmistuge.

Renoveerimise tulevik

Selgemaid sõnumeid riigile ehitussektorilt on aga renoveerimisest. Meil on vaja kümne aasta jagu kindlaks määratud summas stabiilset rahastust. Lisaks on tarvis, et kohalikud omavalitsused saaksid hakata taotlema renoveerimistoetuse korteriühistute nimel, mis tähendab, et hakkaks tekkima mitme kortermaja kaupa korraga renoveerimine nii, et luuakse uueks ka hoonete vaheline ruum, lisatakse lifte, rõdusid ja muud. See oleks tervikrenoveerimine naabruskondade kaupa. Ilma selleta ei hakka erasektor ühe korteriühistu kaupa töid tegema, ei hakka meil tekkima majatehaseid, ning loomata jääb suur majanduslik lisandväärtus, töökohad, maksutulu ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasv. Terve Euroopa renoveerib. Kas ka meie?

parimad praktikad

Hundipea OÜ on planeerimas Tallinnasse Paljassaarele kliimaneutraalset Hundipea linnaosa. Kliimaneutraalsuse saavutamiseks viis Hundipea OÜ koos TalTechiga 2023. aastal läbi rakendusuuringu, millega saadi ülevaade arenduse suurimate kliimamõjudega valdkondadest ning detailidest, mida planeerimisel silmas pidada.

Transport

Rene portree

Rene Pärt

Transpordi teekaardi peatoimetaja

Transport on ühiskonna ja majanduse toimimise üks alustalasid. Liikuvuse kasv ja kaubavahetuse globaliseerumine on aga viimaste aastakümnete jooksul oluliselt suurendanud sektori jalajälge. Praegusel kursil liikudes ja rakendades seni arutatud meetmeid ei ole võimalik Eesti transpordisektori kasvuhoonegaase vähendada 2050. aastaks vajamineva 90% ulatuses, seega on elukeskkonna säilimiseks vajalik vastu võtta senisest olulisemalt suurema mõjuulatusega ja konkreetsemaid samme, mis aitaksid muuta transpordisektori jätkusuutlikuks ning viia tegevused looduskeskkonnaga kooskõlla.

parimad praktikad

DPD Eesti AS on koostöös Pollutrackiga paigaldanud nii kaubikutele kui ka pakiautomaatidele õhukvaliteedi mõõteandurid. Tänu sellele saab iga Tallinna elanik ja linnakülaline jälgida õhukvaliteeti oma aadressil ja igal ajahetkel.

Pika perspektiivi ja suuremahuliste muudatuste puhul tuleb alustada esimeste kriitiliste sammude ning ka lihtsamini teostatavate lahenduste elluviimisega.

Vastavalt kasvuhoonegaaside riiklikule bilansile pärineb Eesti transpordisektori heitmest ligikaudu ⅔ sõiduautodest, millest sõltuvuse vähendamine peab toimuma läbi alternatiivsete valikuvõimaluste arendamise. Sellisteks võimalusteks võivad olla nii ühistranspordi, jalgratta kui ka jalgsi liikumise valik, millel on positiivne mõju ka rahvatervisele. Mõtteviisi ja käitumisharjumuste muutuseks oleks aga vajalik autostumise ja autokasutusega seotud mõjude teadvustamine ja esiletoomine lisaks otsesele kasvuhoonegaaside heitele ka liikumisviisi kulukuse, ohutuse, ruumiplaneerimise jt aspektidest lähtuvalt. Aktiivsete liikumisviiside valik sõltub muuhulgas suurel määral vajaliku taristu olemasolust ja marsruudi kui terviku mugavusest ning kiirusest.

Sõiduautode osatähtsus

Elektril jm alternatiivkütusel töötavad sõiduautod lahendavad siinjuures ainult osa võrrandist, sest tootmisest tulenev keskkonna jalajälg, ruumi ebamõistlik hõivatus, rehvide kulumisest õhku paisatud peened tahked osakesed jt negatiivsed aspektid jäävad alles sõltumata energiaajamist. Seetõttu tuleb saavutada oluline ühistranspordi kasutamise kasv ja nihe sõiduauto kasutamiselt alternatiivsete liikumisviisidele. Probleem taandub suuresti linnadele, sh on Tallinnas 25-30% sõitudest u 5 km pikkused, mis oleksid asendatavad jalgrattaga. Seejuures tuleb tähele panna, et jalgratta suurem kasutus ei tuleneks sarnaselt paljudele teistele Euroopa linnadele ühistranspordi, vaid autokasutuse arvelt.

parimad praktikad

Barrus AS tegi koostööd Võru linnavalitsusega, et töötajate tööle ja koju liikumine oleks mugavam ning selle tulemusena hakkas ettevõtte juurde käima linnaliinibuss.

Kaubaveod

Maanteetranspordi kaubavedude sektoris mõjuks keskkonnale positiivselt nii pikemate autorongide lubamine Eesti maanteedele kui liikumine maanteelt raudteele. Pikemate autorongide puhul on Eesti jäänud oma seadusandluse tõttu pudelikaelaks Soome ja Läti vahele, kes on mõlemad lubanud teedele senise 18,75m autorongide asemel 25,25m sõidukid ning seeläbi vähendanud raskeveokite arvu ning keskkonna jalajälge.

Modaalnihke saavutamine on aga pikem muudatus, mille esimeste sammudega tuleks alustada juba täna. Tuleks alustada rahvusvahelise koostööga transpordiahela teiste osalistega, et suunata Eestit läbiv transiitliiklus maanteelt raudteele, tagada reisirongiliikluse olulise kasvu kõrval tulevikus kaubavedude jaoks piisav läbilaskevõime ning korrigeerida raudtee kasutustasude senist loogikat, mille järgselt kaubaveod doteerivad reisijatevedu (2022. aasta näitel oli kaubavedude poolt taristu kasutus 19%, kuid kuludest 40%).

Raskeveokid

Raskeveokite puhul nähakse ette olulist elektrifitseerimist, kuid see toob endaga kaasa mitu kitsaskohta. Elektriveokite tasuvus algab praegu 110-120 000 km juurest aastas, kuid nii suure läbisõiduga veokeid turul napib. See tähendab, et Eesti jaotusveokid võivad ka tulevikus ilma soodustuste süsteemita jääda majanduslikel põhjustel kasutama diislit, sest 150 000 eurot maksva diiselveoki asemel kaks korda kallima elektriveoki soetamine ei ole ettevõtetele majanduslikult efektiivne. Eesti siseselt saavutavad vajaliku läbisõidu ADR ehk ohtlike kaupade veokid (nt kütuseveokid), kuid EU direktiiv, mis võimaldab elektriveokeid ADR-vedudel kasutada, rakendub alles 2025. aastal. Elektrifitseerimisega seotult on vajalik ka märkida, et raskeveokitele elektrilaadimistaristu loomine ei ole eraettevõtete poolt praegu majanduslikult mõistlik.

Lisaks sõiduki energiaallika muutusele on oluline tähelepanu juhtida ka üldise energiatõhususe kasvule. Näitena võib biodiisel tunduda lihtsa lahendusena, kuid kui kasutame neid vanades veokites, mis võtavad 35-40l/100km võrreldes uutega, mis võtavad 21-23l/100km, siis kaob alternatiivkütuse efektiivsus.

parimad praktikad

Alexela vaatab tulevikku ja planeerib esimest avalikku vesinikutankla tulekut 2024. aasta sügisel, mis on suur samm edasi vesiniksõidukite kasutuselevõtuks.

Raudteetransport

Raudteetranspordis on suurim väljakutse kaubavedudes kasutatavate diiselvedurite väljavahetamine alternatiivkütuste vastu. Kaubavedude maht Eestis on kardinaalselt vähenenud, mis on halvanud ettevõtete võimaluse investeerida veeremi ümberehitusse. Siin peaks analüüsima võimalikku abi sektori rohepöörde elluviimiseks, kui lähimate aastate jooksul ei ole näha kaubavedude olulist kasvu. Reisijateveo diiselrongide osas on Elron taotlenud 20 rongist 16-le raha ümberehituseks akurongideks, mis võimaldaks elektri kasutamist ka elektrifitseerimata raudteetaristul, sh Tartu-Valga-Koidula nn kolmnurgas ning Edelaraudtee taristul.

Siseriiklik laevandus

Siseriiklikus laevanduses, mille tulevikuna nähakse suures osas elektrifitseerimist, on täna kitsaskohaks riigi otsuse puudumine tagada kõikides siseriiklikes sadamates vajalik kaldaelektri taristu olemasolu. Rahvusvahelise laevaliikluse poolel on heaks näiteks Tallinna Sadama Eesti-Soome rohekoridori projekt, mille eesmärgiks on tagada reisijatele ja kaupadele kliimaneutraalne teekond. Kitsaskohaks on sealjuures sektori teadmatus, millest saab tulevikus domineeriv alternatiivne laevakütus (metanool, ammoniaak, vesinik) ning kuidas tagada vajalik elektrivõimsus laevadele.

parimad praktikad

Tallinna Sadam koos Helsingi sadamaga on algatanud Eesti-Soome rohekoridori projekti, et saavutada keskkonnasõbralik ja kliimaneutraalne klienditeekond Tallinnast Helsingisse ja vastupidi. See hõlmab nii keskkonnasõbralikke turismiteenuseid ja liikumisviise mõlemas linnas, kliimaneutraalseid teenuseid ja infrastruktuuri kasutamist sadamates kui ka keskkonnasõbralikke laevasid ja pardateenuseid. Projektiga on liitunud mõlemad linnad - Tallinn ja Helsingi, aga ka kôik laevafirmad ning oma toetuse andis ka kliimaministeerium.

Lennundus

Lennunduse valdkonnas on kõige suurem väljakutse säästlike lennukikütuste kasutamine minimaalselt vastavalt EU regulatsioonidele, sest tootmismahud on Euroopas marginaalsed, kuid vajalik kasv märkimisväärne. Siinkohal oleks oluline läbi mõelda, kuidas tulevikus tagada kohalikule turule vajalik säästlike lennukikütuste kättesaadavus ning kas oleks vajalik alustada kohaliku tootmisvõimsuse arendamisega. Vesinik- ja elektrilennukid on hetkel veel arendamisjärgus, mistõttu on soovitus arengul silma peal hoida ning võimalusel kaaluda kaugemas tulevikus riigisiseste lennuühenduste hangetel keskkonnanõuete kehtestamist, et soodustada alternatiivkütuste kasutuselevõttu.

Elektrivõrgu arendus

Suundade üleselt on probleemseks kohaks elektrivõrgu arendus. Hea näitena saab välja tuua kaubaveosektori poolt elektrikaubikute soetamise, mida piirab täna ühelt poolt avaliku laadimistaristu puudumine ning teiselt poolt ettevõtte asukohas elektrivõimsuste tagamine. Sealjuures on kriitiliseks kitsaskohaks kujunenud liitumise aeg: tavapärane on pakkumise koostamine 180 päeva jooksul, millele lisandub u 500 päeva liitumiseks. See tähendab aga, et pärast esimesi ambitsioonikaid ettevõtteid on järgmistel aina raskem saada ligipääs vajalikule elektrivõimsusele.

Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, milliseid laadijaid soetatakse. Targad laadijad, mille algne investeering võrreldes lihtsate ja odavate lahendustega on mõnevõrra kallim, tagavad tulevikus elektrivõrgu targa juhtimise ja balansseerimisvõimalused, tööautode kodus laadimise lahendused, eelbroneerimise süsteemide kasutamise jpm. Kiirlaadijate kõrval on oluline ka aeglase ja soodsama laadimise võrgustiku arendamine ning laadijate ühiskasutus. Tuleb ka teadlikult jagada infot akutehnoloogia arengu osas, mis on olnud seni avalikkuse jaoks suurim kitsaskoht nn sõidukipargi rohepöörde juures.

parimad praktikad

Scania Eesti jaoks oli 2023. aastal olulisim jätkusuutlikkuse projekt osalemine Rohetiigri transpordi teekaardis, mis andis Scania jaoks väga hea võimaluse kõigi Eesti transpordisektori esindajatega üheskoos läbi arutada jätkusuutlikud transpordilahendused.

Maakasutus

Jüri-Oti portree

Jüri-Ott Salm

Rohetiigri teadusnõunik

Rohetiigri osalusel valminud rohepoliitika ekspertrühma raportis toodud ettepanekute põhjal tuleb leida lahendused elurikkuse näitajate halvenemise peatamiseks, looduskaitselise maakasutuse toetamiseks ja elupaikade taastamiseks. Täpsema kriteeriumina seati ruumiliselt oskuslikult planeeritud sidusa kaitsealade võrgustiku toimimise tagamine, mis katab vähemalt 30% maismaast ja 30% merest. Täiendava põhjuse nende alade leidmiseks seavad kliimamuutused ja elurikkuse kriis. Nii Eestis kui Euroopas on elurikkus langustrendis – iga viies liik on Eestis ohustatud, põllu- ja metsalindude olukord halveneb. Nimetatud näiteid on vaid mõned paljudest. Maastikes on toimunud kiired muutused – üheks näiteks on kuivendus, mis turvasmuldadel annab olulise osa Eesti kasvuhoonegaaside emissioonist ning põudade ja teiste äärmuslike ilmastikusündmuste korral võimendab kliimamuutuste mõju. Eesti põllumajanduslike ökosüsteemide hüvedega varustatus vajab olulist parandamist – hetkeolukorda iseloomustab nende alade madal elurikkus ja liigendatus, mis vähendab või välistab loodusliku kahjuritõrje potentsiaali; muldade elurikkus ja sellega seotud tervislik seisund on kehv, tekkinud on suur sõltuvus agrokemikaalidest ning tootmise haavatavus ekstreemsete ilmaolude suhtes suureneb.

Kliima on muutumises, kuid seda, millised tingimused kujunevad, ei saa täpselt ennustada – oleme liikumas veel tundmatutesse oludesse. Mida rohkem viime kokku loodushoiu ja majanduse, seda tugevamalt oleme kaitstud ootamatuste vastu.

Ruumikasutuse planeerimine

Põhjendatud on küsimus, kas Eestis on ruumi eeltoodud numbriliste eesmärkide saavutamiseks kui ka erinevateks arendusteks, näiteks tuulikute ehitamiseks. Või on Eesti juba „täis“? Senisele maakasutusele tuginevalt on mitmed komponendid looduskaitselisi eesmärke toetamas ning ruumi peaks olema ka arendusteks – kaitsealad, sh Natura 2000 võrgustiku kaitsealused alad hõlmavad ligi 18% Eesti maismaast; siseveekogud koos ehituskeeluvööndiga 5% maismaast; roheline võrgustik (planeerimise kohaselt looduslikud ja poollooduslikud alad, mis peaksid kaitsealad üheks tervikuks siduma) 54% Eesti maismaast. Pool maismaapindala katavad metsamaad, mis kattuvad kohati rohevõrgustikuga. Kui arvestada, et tuulik peab olema igast elu- ja ühiskondlikust hoonest minimaalselt kilomeetri kaugusel, siis ligemale 75% Eesti maismaast on tuulikute rajamiseks sobiv. Samas on senine tuulikute kavandamine viinud pigem tupikusse, kus erinevate uuringute ja metoodikate käigus jõutakse vastakatele tulemustele ning lahendusi ja taastuvenergia tootmiseks vajalikke arendusi on endiselt vajaka.

Puudu on selgetest reeglitest ja oskustest erinevate maakasutusviiside kokkusobitamiseks. Oleme veel liialt kinni traditsioonis planeerida kasvamist – uueks lähenemiseks on aga planeerida tasakaalustatud ruumilist kahanemist. Koostamisel on üleriigiline planeering, mis võiks need suunised edasiseks arenguks anda.

Aastakoosolek 2023

Euroopa Liidu poliitikad ja Eesti

Rohetiigrile oluliseks lähtekohaks on Euroopa kultuuriruumi väärtuste kandmine, sh EL eesmärgid, mis on seatud elurikkuse ja kliimapoliitika dokumentides. Siit aga tekivad mitmed väljakutsed, mis puudutavad nii Rohetiigri liikmeid kui ka teisi organisatsioone.

Kui tahta looduskaitsealasid või mingite piirangutega alasid suurendada eraomandisse kuuluval maal, siis on võtmeküsimuseks, kuidas motiveerida maaomanikke sellega kaasa tulema. Eesmärkide seas ei tohiks kõrvale jääda kohalik kogukond – et inimesed ei peaks piirangute seadmisel nendelt aladelt ära kolima või et elatusstandardid ei langeks. Üheks võimaluseks on finantsstiimulite pakkumine, aga ka teadvustamine, et täiendavate tingimuste seadmine ja looduskaitse ei välista majandustegevust. Puudus on riigiametite esindajatest ja selleks kavandatud ressurssidest, et maakasutajatele ja -omanikele argumenteeritult põhjendada ja selgitada seniseid ja kavandatavaid piiranguid ja võimalusi. Ilma vastava ressursita ei teki sünergiat ja suurenevad eeldused pingeteks erinevate sektorite vahel. Teiseks väljakutseks on tagada nende ressursside olemasolu ja poliitikate järjepidevus sõltumata valitsuste vahetumisest või valitsemistsükli pikkusest.

Oluline on ka regiooni – EL või vähemasti lähiriikide – üleselt sarnaste tingimuste seadmine maakasutusele, et ei tekiks moonutusi ühisturul tegutsevate ettevõtete konkurentsitingimustes. Näiteks Soome või Rootsi riiklikud seisukohad kaitsealade pindalade laiendamise kohta ei pruugi viia EL elurikkuse eesmärkide täitmiseni. Selline olukord eeldab Eesti EL poliitikas aktiivsema rolli võtmist, et tuua esile Eesti paremad (looduslikud) võimalused ja ühiskondlik valmisolek toetamaks ELis seatud sihte ning samas leida sellele ka suuremad rahalised võimalused. Viimane on kriitiline eelkõige juhul, kui erinevate riikide lahendused EL poliitikate järgmiseks jäävad võetud eesmärkidest maha.

Põllumajandus

Teisalt on tekkinud surve, et Ida- ja Põhja-Euroopa riigid võiksid anda rohkem põllumajandustoodangut, kuna ilmastikutingimuste muutumine ei ole siin olnud nii äärmuslik kui näiteks Vahemere piirkonnas. Nõnda nähakse Baltikumi põllumajanduspiirkonnana, kus on (vähemalt) lähemas tulevikus head tingimused endale ja maailmale toitu toota. Maa kasutust ja kasutajat mõjutab see, milline on turu nõudlus ja pakutavad hinnad ning kuivõrd see on maa kasutajale kasumlik. Seeläbi on pigem oodata survet maakasutuse intensiivistumiseks ja suureneb ka tulu või kasumi ootus, kuna toiduainete hinnad on kasvamas.

Täiendavalt teeb muutuste nügimist – näiteks eelmainitud ökosüsteemi hüvede hulga suurenemiseks – põllumajanduses keerulisemaks see, et ligi 50% põllumaast on selline, mida ei hari maa omanikud, vaid rentnikud. Peavad tekkima stiimulid nii rendileandja kui ka põllumeeste suunamiseks, mis viiks ühise huvini maa ruumilise kasutuse parendamisel. Üheks näiteks võib olla tuuleparkide arendus kesise ökoloogilise seisundiga põllumajandusmaadel.

Kui küsida, kas põllumajandusmaade suurem liigendatus, vahe- või roheribade rajamine vähendab toiduturvalisust, siis pigem see Eesti olukorda ei halvenda. Eestis on teatud põllumajanduskultuuride osas puudujääk – näiteks köögiviljad. Seevastu teravilja ja piimatoodete osas on ekspordipotentsiaal. Et toime tulla muutuvate kliimaoludega, on oluline ka teadlik sordiaretus, mis tõstaks põllumajanduse kliimakindlust.

Metsandus ja maahõive

Metsanduse osas on ootus majandusmetsade aktiivsemaks majandamiseks ja puidu kasutuse suurendamiseks, kuid senise maakasutusest lähtuva kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ja elurikkuse seisundi hoidmiseks või parendamiseks on vaja selgust, kas ja kuivõrd selleks veel ruumi on. Tuleks kaaluda võimalust kontsentreerida intensiivne metsamajandus (senisest) väiksematele aladele, kust oodatakse suuremat puidu kasvatamise mahtu. Omakorda jääks seeläbi võimalus kaitsealade laiendamiseks.

Üleriigiliseks väljakutseks on pendelrände vähendamine ja valglinnastumise jätkumise piiramine. Elukeskkonna planeerimine peab viima lahendusteni sundliikumise ja netomaahõive vähendamiseks.

parimad praktikad

Paulig Grupp asutas 2023. aastal kliimafondi, et vähendada oma väärtusahela heitkoguseid, peamiselt nisu ja kohvi tootegrupis. Pauligi kapitaliinvesteeringute üksus PINC investeerib idufirmadesse, mis panustavad taimede kestliku kasvatamise arendamisse ning aitavad vähendada heitkoguseid põllumajandussektoris. Paulig on oma populaarsete Santa Maria nisutortillade kliimamõju vähendanud kuni 50% võrra.

Tööstus ja ringmajandus

Raineri portree

Rainer Pesti

Ringmajanduse ekspert

Ringmajanduse seisukohalt olid 2023. aasta suurimad saavutused:

 • Kliimaministeeriumi loomine. Uue ministeeriumi vastutusala ja seeläbi ka otsustusvõimalused on oluliselt avaramad kui varasemal keskkonnaministeeriumil. See võiks tagada lihtsama otsustusprotsessi ja kokkulepete sõlmimise, mis varasemalt erinevate ministeeriumite vahel oli aeganõudev, tihti ka konkureeriv ja mitte ühistele tulemustele suunatud tulenevalt parteilistest erinevustest.

 • Biojäätmete liigiti kogumise kohustuse rakendamine 2023. aasta lõpuks kõikides omavalitsustes. Biojäätmed moodustavad 30% kogu olmejäätmete massiprotsendist. Kui täna juba välja sorteeritavatele pakenditele ja vanapaberile suudetakse välja sorteerida ka biojäätmed, oleks Eestil väga suur tõenäosus 2025. aastal 55% ringlusmäär täita.

 • Riigi uue jäätmekava koostamine. Tõsi, ringmajanduse osas oleks see võinud olla oluliselt ambitsioonikam. Sellele vaatamata on seal olulisi eesmärke seatud, näiteks ehitusjäätmetele 40% ringlusmäära kehtestamine ja ka plaan rakendada põletusele saastetasu.

 • Tänane jäätmemajandus on vähe digitaliseeritud. Kokku esitavad riigile jäätmekäitlusega seotud andmeid u 2000 ettevõtet, ligi 5000 erinevat aruannet aastas. Nende andmete analüüs toimub suuresti tagantjärele (suure viitega) ja käsitsi, see loob ka võimalused manipulatsioonideks. Keskkonnaministeeriumi algatatud ja nii erasektorit kui ka ametkonda kaasav reaalajas andmekorje, -vahetuse ja aruandluse katseprojekti sihiks on jäätmekäitlus ja sellega seotud andmete vahetus muuta digitaalseks ja reaalajas jälgitavaks. Selle tulemusel tekib oluliselt suurem läbipaistvus ja arusaam, mis jäätmetest saab ning milline osa nendest ringlusse suunati ja kuhu. Lisaks väheneb oluliselt jäätmetega seotud andmevahetuse halduskoormus.

 • Fibenoli katsetehase valmimine. Puidutööstuse jääke uue generatsiooni biopõhisteks kemikaalideks tootval ettevõttel valmis 2023. aastal esimene tööstuslikul skaalal katsetehas ning koos Verstoniga valmis esimene ligniinil põhinev asfalti katselõik.

 • Eesti Energia ja Ragn-Sells vanarehvide ümbertöötlemise liini käivitamine. Rehvid on komposiitne materjal, mis täna valdavalt suunatakse põletusse. Eesti Energia uus pürolüüsiliin võimaldab rehvid toota õlitoodeteks. Täna veel mitte täielikult ringmajandust toetav lahendus jääb ootama õli-keemiatööstuse väljaarendamist, et rehvidest välja väärindatu saaks suunata uute plastide valmistamiseks polümeeride tööstusesse.

Tänane looduslikel ressurssidel põhinev ning ülimalt energiamahukas materjalide ja toodete tootmine moodustab pea 50% globaalsetest süsinikuheitmetest. Selle tulemusel seisame üsna pea silmitsi kliima- ja toorainete kriisiga, mille vältimiseks on ainukeseks võimaluseks kiirendada üleminekut ringmajandusele.

Võrreldes 2011. aastaga on EL tööstuse, majanduse ja ühiskonna toimimise seisukohalt kriitiliseks märgitud toorainete arv kasvanud 14-lt 34-le. Täna tuleb 90% EL-i jaoks kriitilistest toormaterjalidest aga valdavalt Hiinast. Ringmajandusele üleminek aitaks sõltuvust Hiinast vähendada. Kui suudaksime tänasest 50% võrra rohkem materjale ringlusse suunata, oleksid ka kliimaeesmärgid täidetud. Selleks tuleb tänaseid põhimõtteid ja seaduseid paljuski muuta.

parimad praktikad

Verston paigaldas 2023. aastal koostöös TalTechi ja Fibenoliga katseprojekti raames Imaverre roheasfaldi, milles kuni veerand bituumensideainetest on asendatud ligniininga ning mille tootmisel, transpordil ja paigaldamisel kasutatakse taastuvtoorainetest diislikütust.

Eesti jaoks on süsinikuneutraalsele ja ringmajanduse mudelile üleminek kriitilise tähtsusega. Seni oleme sellesse suhtunud üsna passiivselt nii poliitilisel tasandil kui ka erasektoris. Samas soovivad meie peamised eksportturud Rootsi, Soome, Taani, Norra, Holland olla nendel teemadel maailmas esirinnas. See kujutab Eesti majanduse jaoks juba märkimisväärset riski – kui me ei väärtusta ringdisaini ja madala süsinikujalajäljega tooteid ja teenuseid, kahanevad meie ettevõtete väärtuspakkumised eelmainitud turgudel ja kaotame konkurentsivõimes. Targalt talitades loob tänane olukord meile aga kordades paremad võimalused oma positsiooni parandamiseks.

Kolmandatest riikidest tooraine sõltuvuse leevendamiseks tuleb senisest rohkem materjale välja väärindada jäätmetest. Jäätmetest on väärtuslike materjalide kontsentratsioon tihti kordades suurem kui looduslikest allikatest kaevandatavates maakides.

Eesti on liikumas selles suunas, et meist saab üks Põhjamaade suurimaid seni valdavalt põletusse läinud plastide keemilisi ümbertöötlejaid, kasutades selleks pürolüüsi tehnoloogiat.

Ida-Virumaal on plaanis kasutult seisvast põlevkivituhast hakata tootma maailma esimest kliimapositiivset kaltsiumkarbonaati, lisaks on plaanis tuhast välja võtta magneesium ja alumiinium. See on suurepärane viis, et näidata maailmale, kuidas jäätmeid, sh tööstusjääke tuleks võtta kui materjalide pankasid.

Samas selline ainulaadne võimaluste aken on meil konkurentsieelise saavutamiseks avatud üsna lühikest aega. Nagu IT ja digitaliseerimise osas oleme võtnud maailmas liidrirolli ja müüme Eesti lugu maailmas, meelitamaks investoreid ja talente, nii on vaja ka ringmajandusel põhineva materjalitööstuse tekkimiseks ja suurinvesteeringute meelitamiseks luua toetav keskkond. Ning nagu on selge ühiskondade digitaliseerimine, on selge ka üleminek ringmajandusmudelile.

Eesti valik on, kas teeme seda viimaste seas või võtame liidrirolli, et olla ELi tasandil suunakujundaja ja atraktiivne piirkond rohetehnoloogia investorite jaoks. Lisaks on riigil võimalust uue majanduse tekkimist kiirendada läbi ülikoolide rahastuse suurendamise, aga ka rakendusuuringute ning katsetuste läbiviimise toetamise. Ringmajandust on vaja toetada soosiva suhtumise ja toetava seadusandlusega.

Euroopa Liit on ringmajandust käsitledes fookusesse võtnud kuus valdkonda ja neis tekkivad jäätmed, kus materjalide ringluse suurendamine on eriti tähtis: pakendid, plastid, tekstiil, ehitusjäätmed, sõidukid ja elektroonika ning toit, vesi, toitained. Vaatame need jäätmeliigid Eesti kontekstis läbi – kus oleme ja mida oleks vaja lähima paari aasta jooksul teha, et nendes valdkondades jäätmeteket vähendada ja ringlust suurendada.

Tööstuse ja ringmajanduse fookusgrupp

Olmejäätmed

Eesti kodumajapidamistes tekib aastas kokku 535 000 tonni olmejäätmeid (u 405 kg inimese kohta) ja viimaste aastatega on see maht järjest kasvanud. Kodustest olmejäätmetest läheb täna ringlusse 30%, EL sihtarvude kohaselt peaks ringlusse jõudma aga 50%. Eesti olmejäätmete ringlus on EL-i üks madalamaid, sest senistel omavalitsuste poolt läbiviidud jäätmeveohangetel on fookus olnud pigem võimalikult soodsal segaolmejäätmete äraveol. Jäätmete liigiti kogumist on oluliseks pidanud vaid üksikud omavalitsused.

Samas on 50% ringlusmäära saavutamine üsna lihtne – inimestele tuleb luua võimalus liigiti sorteeritud jäätmed kodu juures mugavalt üle anda.

Eesti jäätmeveosüsteem on väga suure halduskoormusega. Meil on 79-s omavalitsuses iseseisev jäätmeveosüsteem. Eestis võiks olla ühtne jäätmeveosüsteem, millega tagatakse kõikides omavalitsustes liigiti sorteerimine, sh biojäätmed, papp ja paber ning pakendid (plast, klaas, metall). Üle-eestiline ühtne süsteem oleks madala halduskoormusega ning tarbijatele oluliselt arusaadavam.

Biojäätmed moodustavad 30% kogu jäätmete massist ja ilma nende eraldi sorteerimiseta on ringlusmäära saavutamine põhimõtteliselt võimatu.

2025. aastal 55% ringlusmäära saavutamiseks on kõige kriitilisem rakendada biojäätmete liigiti kogumine. Selleks võttis riigikogu vastu seaduseelnõu, mis kohustab kõiki omavalitsusi rakendama biojäätmete liigiti kogumise tekkekohal hiljemalt 2023. aasta lõpuks.

Suurim muutus, mis olmejäätmetega kümne aasta jooksul Eesti turul toimunud, on ladestamise asendamine põletusega (ringluse osakaal on jäänud samaks). 65% kodustest olmejäätmetest läheb täna põletusse, mis saavutati läbi ladestamise maksustamise. Nüüd on vaja astuda järgmine samm ja maksustada ka põletamine, et toetada materjalide ringlusse suunamist.

Põletamine ei toeta kuidagi ringmajandust, vaid sellest on saanud lihtsalt äri. Samas iga tonn põletatud jäätmeid tekitab u 1-1,2 tonni CO₂-te, ning lisades arvestusse nende tootmiseks kulutatud CO₂ emissiooni, muutub jäätmepõletus kõige suurema jalajäljega energiaallikaks. Rootsi liitis sellest aastast jäätmepõletuse ETS süsteemiga ja esimesed muutused on juba näha – põletusjaamad soovivad, et neile üleantavast voost oleks plastid välja võetud, sest need tekitavad enim CO₂-te. Väljavõetud plastid saab aga näiteks suunata keemilisse ringlusse, pürolüüsi.

Pakendid ja plast

Euroopa Liidus lastakse turule 79 miljonit tonni pakendeid aastas. Eestis tekib pakendeid inimese kohta 158 kg aastas. Üldiselt täidab Eesti pakendite ringlussevõtu määrasid juba praegu. Ainuke keerukus seisab meil ees plastpakendite ringlusmäärade täitmisega. Täna suunatakse ringlusse 41% turule lastud plastpakendist, aastaks 2025 peab see olema aga 50% ja aastaks 2030 55%.

Avalike pakendikonteineritega on sellises mahus täiendava koguse kokku kogumine ja ringlusse suunamine pigem võimatu, mistõttu tuleb rakendada tarbija jaoks mugavamat kohtkogumist. Samas, kui pakendite kokku kogumise kulud on seni olnud tootjate kanda, siis paratamatult on siin oma vastutus ka tarbijal, kes ostuotsuseid teeb ja sellega ka pakendid valib. Kohtkogumisele üle minnes on põhjendatud, kui pakendite äraviimise kulud jäävad osaliselt ka tarbija kanda.

parimad praktikad

Tallinna Kaubamaja Grupp on tegelenud pakendite korduskasutuse võimalustega, näiteks saab Selveri e-poes valida korduskasutuskoti, Kaubamaja ja Selver pakuvad võimalust osta toit enda karpi. ILU kauplused korraldavad pikaajalist pakendite kogumise kampaaniat, kus tagastatud puhaste pakendite eest on klientidel võimalik koguda Partnerkaardile boonuspunkte, samuti lisati kulinaariapakenditele sorteerimisjuhendid.

Ringluspakendid tulevad tasapisi turule. Samas ei ole võimalik jaekaubanduses ja toiduainetööstusel lähima paari aasta jooksul üle minna ringluspakenditele, see on seotud liiga suurte investeeringutega uutesse tootmisliinidesse. Tekivad ka tehnoloogilised takistused, kuidas tagada toiduhügieen.

Selleks, et ringluspakendid leiaksid laiemat kasutuselevõttu, on vaja esmalt kehtestada ühtsed ringluspakendite standardid (disain, suurused jne). Praegu toimivad ringluspakendid hästi nn suletud kommuunides, nagu suurüritused ja spordivõistlused, kus ostetud pakend kasutatakse piiratud territooriumil, mis võimaldab üles ehitada efektiivse pakendite jaotuslogistika kui ka tagasikorjamise. Sarnaselt toimivad ka näiteks kiirsöögirestoranid.

Tekstiilid

Tekstiilid on üleilmselt ringmajanduse seisukohalt probleemiks, sest valdavalt on kasutusel komposiitmaterjalid. Iga eestlane ostab aastas 14,5 kg tekstiiltooteid, millest hiljem kogutakse liigiti vaid tühised 1,67 kg ja sellest omakorda võetakse välja see väga vähene osa, mis üldse sobib uuesti kasutamiseks. Enamus tekstiilist lõpetab oma tee olmejäätmetes ja suunatakse koos nendega põletusele.

Kui 100% puuvillase toote ringluslahendused on juba täna olemas ja sellel materjalil on ka teisese materjalina väärtus, siis puhas puuvill moodustab vaid vähem kui 5% tekstiilijäätmete kogutekkest. Ülejäänud on komposiitmaterjalid ja nende ümbertöötlemine on võimalik vaid keemiliselt, mille hinnaks on 500-700 eurot tonni kohta. Samuti puudub täna vastutaja, kes peaks tekstiilide ümbertöötlemise kulud enda peale võtma. 2025. aastast on kõikidel omavalitsustel kohustus oma territooriumil tagada tekstiilijäätmete kokku kogumine, aga nende jäätmetega pole midagi teha. Marginaalne osa neist läheb uuskasutusse ja ülejäänute puhul võib prognoosida jõudmist kolmandatesse riikidesse.

Ka tekstiilide puhul tuleb luua tootjavastutus ja sellega koos määrata minimaalsed ringluse sihtmäärad ehk tootja, kes müüb tooted turule, peab vastutama ka nende hilisema kokkukogumise ja ringlusse suunamise eest.

Ehitusjäätmed

Kui jätame kõrvale põlevkivitööstuses tekkivad jäätmed, on ehitus kõige suurema jäätmetekkega sektor. Ehitusjäätmeid tekib Eestis 1,2 miljonit tonni, mida on 2,5 korda rohkem kui koduseid olmejäätmeid. Eesti on seadnud eesmärgiks, et süsinikuheitmete vähendamiseks renoveeritakse valdav osa Eesti elamutest aastaks 2050. See tähendab kortermajade renoveerimismahu kasvu aastaks 2035 viis korda, mis omakorda tähendab ka ehitusjäätmete tekke olulist suurenemist.

Vaid üksikud ehitusfirmad viljelevad ehitusjäätmete liigiti sorteerimist. Enamus neist lõpetab segaehitusprügina, millest hiljem proovitakse sorteerimise käigus teatud materjale eraldada. See on ebaefektiivne protsess. Sarnaselt Põhjmaadele tuleks ka Eestis rakendada liigiti kogumise kohustust kohapeal ehk puit, kivi-betoon, kartong, plastijäätmed, ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda juba ehitusplatsil.

Ehitus- ja lammutusjäätmete materjalina ringlussevõtu edendamiseks on vaja määrata kohustus kasutada uusehitiste ja taristuehituste puhul vähemalt 5-10% sekundaarsest toormest valmistatud materjale ning edendada sektori jäätmekäitlust selliselt, et 2028. aastaks võetakse ringlusse 40% tekkinud ehitus- ja lammutusjäätmetest (ei sisalda betooni, kivi ja pinnasejäätmeid).

Sõidukid

Autodes on palju väärtuslikke materjale, mida saab uuesti ringlusse võtta (metallid, plastid), kuid ka materjale, mis on kas ohtlikud või millega pole mitte midagi teha nagu salongitekstiilid. Euroopas kaob iga aasta jäljetult 4,3 miljonit autot, Eestis on registris 190 000 fantoomautot, mille puhul pole teada, kas need tegelikult on olemas. Seaduse järgi peaks ka meil olema sõidukitele tootjavastutus, kuid tegelikkuses see ei toimi ja tootjavastutusorganisatsiooni loodud ei ole. Palju nendest autodest tegelikult ringlusse jõuab ja kuhu, on üsna selgusetu. Muret tekitab ka asjaolu, et u 50% riiki toodud mootoriõlidest ei jõua legaalsetesse käitluskohtadesse, kus selle saaks ringlusse suunata. Kasutatud ja uute sõidukite all tuuakse Eestisse aastas 200 000 rehvi, mille kogumise ega lõppkäitluse eest tegelikult keegi ei vastuta. Siin on lihtsa seadusemuudatusega võimalik laiendada rehvide tootjavastus ka sõidukite all riiki toodud rehvidele.

Mure on ka elektriautode LI-ON akudega, mille ümbertöötlemine on kallis ja puuduliku tootjavastutuse tõttu on selgusetu, mis neist tegelikult saab. Teisalt on LI-ON akud kriitiliste toormaterjalide pangad, kust on võimalik välja võtta vaske, alumiiniumi, koobaltit, niklit, grafiiti. Meile lähim ümbertöötlemise tehas on Soomes, kuid ka Eesti teadlased uurivad LI-ON akudes olevate materjalide välja väärindamise ja ringlusse suunamise võimalusi.

Elektroonika

Elektroonikajäätmed on üks kõige kiiremini kasvavaid jäätmeliike. Viimase kuue aastaga on elektroonikajäätmete maht Eestis kasvanud kaks korda. Ühes tonnis elektroonikajäätmetes on kordades rohkem tooraineid kui tonnis looduslikus maagis. See on kindlasti valdkond, kus tuleb teadus- ja rakendusuuringute rahastust suurendada. Elektroonikajäätmetest kriitiliste toorainete kaevandamine muudab oluliselt senist materjalide tööstust ja Eestil on võimalus saada kriitiliste toorainete juhtivaks „kaevandajaks“ (urban mining). Täna läheb ringlusesse 53% elektroonikajäätmetest.

parimad praktikad

SEB Pank on koostöös teise rohetiigri GreenDice abiga saanud suunata panga hästihoitud IT-seadmed Eestimaal elavatele peredele. IT-tehnikaringluse abil toetatakse 2023. aastal enam kui 400 uue kasutaja digitaalset enesearengut. GreenDice’i kogukonna liikmed omakorda aitavad SEB Pangal läbi jagatud vastutuse vähendada IT-seadmete ökoloogilist jalajälge.

Elektroonika on osutunud ka heaks platvormiks ringmajandusel põhinevatele ärimudelitele. Eestiski on mitmeid kiirelt kasvanud iduettevõtteid, kes tegelevad kasutatud telefonide ja arvutite parandusega ja uuesti turustamisega. Lisaks on tekkimas uudsed rendikontseptsioonid, mis ostmise asemel annavad elektroonikaseadmed rendile, mis võimaldab seadet ja selle ressurssi pikaajaliselt kontrollida.

Toit, vesi ja toitained

Jätkusuutlik toiduainetööstus on kujunemas üheks olulisemaks globaalseks teemaks. Kuidas olemasoleva maaga ära rahuldada üha kasvavat rahvastiku ja veelgi kiiremas tempos kasvavat tarbimist?

Oluline on siin muldade viljakus. Ukraina-Vene sõda näitas Euroopa põllumajanduse sõltuvust ja haavatavust. 95% meie põldude väetamiseks vajalikust fosforist ja lämmastikust tuleb kolmandatest riikidest, nende seas Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast. Lämmastik- ja fosforväetiste ning loomasöötade hinnad kasvasid 2022. aastal 4 korda, jõudes 1000 euroni tonnist. Ainukene fosforiidimaardla Euroopas asub Soomes, mis suudab katta 5% EL-i vajadusest. Üks võimalus on võtta kasutusele Eestis olevad fosforiidimaardlad, aga siingi on võimalus, et meile tuleb appi ringmajandus. Ragn-Sellsil ja mõnelgi teisel ettevõttel on tänaseks olemas tehnoloogia, mis võimaldab needsamad lämmastiku ja fosfori ühendid reoveest eemaldada ning toota neist väetiseid ja loomasööta.

parimad praktikad

Lee Restoran OÜ tõi koostöös Tallinna linna ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga (EHRL) esmakordselt Eestisse MAD koolituse. Taanist pärit toidumaailma jätkusuutlikkusele keskenduv koolitus aitab parandada restoranide juhtimiskultuuri ja kasvatada keskkonnaalast käitumist. Sel aastal käis MAD meeskond kaks korda neid koolitusi tegemas ka Eesti restorani-professionaalidele. Sellest tulenevalt on EHRL nüüd juba koostöös EAS-iga korraldamas järgmisi koolitusreise Kopenhaagenisse.

Praegu lubab seadusandlus reoveepuhastusmuda kasutada ka otse põldudel. Nõuded nende kasutamiseks on üsna madalad ja pigem aegunud, sest tänane reoveemuda sisaldab ravimijääke ja mikroplaste; üha kasvavaks mureks on pikaajaliselt ja looduses põhimõtteliselt mitte lagunevad saasteained. Muldade puhtuse hoidmiseks on näiteks Saksamaa keelustanud reoveemuda kasutamise põllumajanduses. Samas on see loonud uued innovatsioonid, mis võimaldavad fosfori ja lämmastiku elemendid välja võtta ja toota nendest madala süsinikujalajäljega toitaineid.

Toidu puhul on ülimalt oluline tõsta ühiskonna teadlikkust toidu raiskamisest. Toiduainetööstus moodustab u ¼ globaalsetest emissioonidest, samas visatakse u 30% maailmas toodetavast toidust minema. Iga eestlane tekitab aastas 61 kg toidujäätmeid, millest u 26 kg on äravisatud toit. Leibkondades tekitatud toidukao hinnanguline väärtus keskmiseid toiduainete hindu aluseks võttes on ligikaudu 100 miljonit eurot aastas.

Muud valdkonnad

Miku portree

Mikk Vainik

Rohetiigri arendusjuht

Teel tasakaalus majandusmudeli poole tuleneb suur osa Eesti majandusmudeli jätkusuutlikkusest traditsioonilistes majandussektorites – energia, ehitus jt – toimuvast. Selle kõrval on juba ammu pead tõstnud ning nii elukvaliteedile kui -keskkonnale mõju avaldanud väiksema mahuga tööstusharud ja sektorid. Ka neil on kumulatiivselt oluline roll nii keskkonnamõjude vähendamisel, elukeskkonna muutustega kohanemisel kui ka Eestile uute konkurentsieeliste tekitamisel. Vaatame lähemalt.

Rohetiigri vastavateemalise fookusgrupi töö tulemusena ning muude allikate baasil kujunes hetkeseisust kuvand, mis sisaldab nii lootustandvaid signaale kui ka muremõtteid.

Elevant toas konverentsi esinejad

Esimene positiivne signaal on oskus küsida õigeid ja keerulisi küsimusi. Nii fookusgrupis osalenute kui teiste Rohetiigri partnerite seas levib üha rohkem küsimus vajalikest muudatustest protsessides ettevõtte tasandil. Mitmeid inspireerivaid näiteid, mis veel paari aasta eest kõnetasid ühiskonda märksa vähem, kõlas novembrikuises fookusgrupis ja konverentsil “Elevant toas”. Mudeleid ja eeskujuks sobivaid lugusid ettevõtete tasandil innovatsiooniks leidub ka rahvusvaheliste organisatsioonide – nt. ÜRO, WEF – disainitud tööriistakastidest. Samuti leidub neid iga ettevõtte enda tarneahelast – tarnijad ja kliendid ühtaegu nõuavad rohkem läbipaistvust ning tõendatavust ärimudeli kestlikkuse kohta. Kogu teema raamistusena hakkab lähiaastatel muutustele mõju avaldama ka Euroopa Liidu roheväidete direktiiv, mis vähendab võimalusi rohepesuks ja kärbeste pähe ajamiseks.

Jätkuvalt on iga ettevõtte jaoks rohepöördes tugev ennustamatuse määr, alati ei saa ka olla kindel, milliseid andmeid valikute tegemisel usaldada. Õnneks leidub suure mitmetimõistetavuse ja rohepöördega kaasneva ärevuse keskel lootust suurema sõnumiselguse järele. Lähitulevikus on meil nii ettevõtjate kui tarbijatena rohkem rakendatavat teadmist oma isikliku mõju hindamiseks. Näiteks saab juba praegu teaduspõhist hinnangut oma keskkonnamõjule eluviisitest.ee rakenduse kaudu.

Teine positiivne tendents on ootuste selginemine avaliku sektori suunal. Info ülekülluse tingimustes tõuseb soov süsteemsete muutuste järele. Selge näitena võib esile tuua soovi mõista regulatiivset raamistikku ette pikemalt kui paari aasta vaates, seda nii ees ootavate EL direktiivide kui ka kliimaseaduse kontekstis. Õigusselgus on tulevase kliimaseaduse olulise printsiibina tõstatatud nii ettevõtete endi kui ka avaliku sektori poolt. Rohetiigril on kindlasti võimalus õigusselguse tagamisel kaasa rääkida nii seadusloome protsessis kui ka selle hilisemas rakendamises ning fookusrühmadel kõlanud seisukohad on oluliseks aluseks selles töös.

Lisaks on otsene ootus riigi hallatavate andmete kasutatavuse paranemisele. Selgelt on avaandmete vallas ning riigi infosüsteemides peituvate andmete kasutuselevõtul märkimisväärne potentsiaal rohepöörde kiirendamisel. Järgmise sammuna saab välja mõelda, milliste äriprotsesside või uute ärimudelite toeks on andmetest enim puudust ning kuidas Rohetiigri liikmed ja teised ettevõtted saavad riiki abistada andmete kasutamiskõlblikult kättesaadavaks muutmisel.

Viimaks on selge ootus riigile töö jätkamine teadlikkuse tõstmisel. Ehkki iga ettevõte ise saab oma jõududega sellesse panustada, on tarbijate teadlikuma käitumise nügimisel rohkem tööriistu just avalikul sektoril. Mitmeid konkreetselt välja käidud ideid saab Rohetiiger oma suhtluses avaliku sektoriga vahendada, samavõrd tähtis on pakkuda ametnikele võimalust oma teadlikkuse tegevusi testida Rohetiigri abil.

Kriitilisema noodina jäi kõlama asjaolu, et majandus on mitmendat kvartalit languses ning see mõjutab ka võimet rohepööret ettevõtte tasandil läbi viia. Nii madalate marginaalidega kui ka suuri investeerimisotsuseid eeldatavates valdkondades – näiteks elektroonikajäätmete pööramine uueks toormeks ringmajanduse edendamisel – kõlavad kiired sammud rohelisema ellusuhtumise suunal liialt naiivselt. Raske on rohepöördes näha konkurentsieelist, kui kliendibaas seda veel ei nõua ning tarneahel ei paku. Rohetiiger saab olukorda loovalt sekkuda nii baaskoolituste kui ka murenootide vahendamise kaudu avalikule sektorile.

Tähelepanuväärseid mõtteid jagus fookusrühmas veelgi. Märgiti, et turg ei sunni ettevõtet muutuma – eeldusteks on sisemine tahe ja vastutustunne. Nagu öeldud, on tahte ja vastutustunde levitamisel roll nii ettevõtetel endil, Rohetiigril kui ka avalikul sektoril. Märkimisväärselt seondub rohepööre indiviididele ja ettevõtetele muutustega, mis on oma olemuselt valusad ja vastumeelsed. Kui tulevased teenused, tooted, protsessid ja ärimudelid ei väljendu veel igapäevastes tegevustes ega võimalda teenida ettevõtte eesmärke, on raske neis päästerõngast näha.

Väga pragmaatiliselt märgiti, et ESG-l jt keskkonnasäästu võimaldavatel raamistikel on puudulik kontakt finantseerimisega. Vastukaaluks märgiti foorumil “Elevant toas” korduvalt, et oluline muutus mis tahes majandussektoris sünnib läbi finantssüsteemi. Edukamad riigid on kapitaliringlusse panustanud läbi nn tingimuslike toetusskeemide, mis seovad rahastamise otsuse võimega ettevõtet jätkusuutlikkuse teel paremale tasemele arendada ja muutusi kinnistada.

"Elevant toas" konverents

Varia-temaatiline fookusgrupp oli ootuspäraselt väga varieeruv, esindatud olid nii positiivsed lootused kui ka konstruktiivne kriitika. Õnneks on Rohetiiger hästi positsioneeritud nii konkreetseid ettevõtteid oma teenuste toel abistama kui ka keskkonnateemasid esile tõstvate ettevõtete huvisid esindama töös avaliku sektoriga. Võimaluste virvarr annab meile motivatsiooni seda just praegu veel jõulisemalt ja konkreetsemalt teha. Nii saavad järgmiseks aastaks positiivsed tendentsid veel tugevamateks ning olulisi süsteemi tasandi barjääre saame koostöös pöörata rohelise kasvu võimalusteks.

Liikmete areng, edulood ja kogukonna tegevused

Rohetiigri kogukond 2023 aastal

Erkki portree

Erkki Vedder

Rohetiigri kogukonna koordinaator

Emily portree

Emily Sepp

Rohetiigri kogukonna koordinaator

Rohetiigri üheks suurimaks väärtuseks on meie kogukond, ligi 90 aktiivset ja tegusat liiget, kellega koos toimus 2023. aastal üle paarikümne liikmesündmuse. Oleme tihti saanud tagasisidet, et kõige arendavamad on just külaskäigud - see on võimalus üksteiselt õppida ning kuulda ja näha reaalseid näiteid, kuidas teised keskkonnahoidlikkuse teel edasi liikunud on. Aitäh rohetiigreid vastu võtmast, Paulig, Ülemiste City, Rail Baltic, Lennujaam ja Reitan Convenience.

Oluliseks Eesti rohepöörde mõjutaks on Euroopa Liidu rohekokkulepe ning hulk direktiive, mis keskkonnahoidlikumale tegutsemisele suunavad. Mõned neist on juba vastu võetud ning juba avaldavad mõju (nt kestlikkuse taksonoomia, kestlikkuse aruandlus), teised on väljatöötamise või vastuvõtmise faasis (nt rohesõnumite, hoolsuskohustuse, liigilise mitmekesisusega seotud õigusaktid). Aasta esimese poole kesksemaks koolitus-tegevuseks oligi neljast sündmusest koosnev seeria, kus andsime ülevaate Euroopa liidu rohenõuete hetkeseisust ja tulevikutrendidest.

Lisaks tegime veel mitmed teisi jätkusuutlikkuse teemalisi sündmusi:

 • Kestlikkuse aruandluse praktikum

 • Koolitus rohekontori põhimõtetest

 • Ülevaade erinevatest roheprojektide rahastus- ja toetusmeetmetest

 • Ümarlaud kliimaministeeriumi ametnikega kliimaseaduse arutamiseks

 • Tasakaalus majanduse foorum “Elevant toas”

 • Tiigrite ühiste kommunikatsioonisõnumite ajutormamine

Toimusid ka mõned “pehmemad” sündmused, et toetada rohetiigrite omavahelist lävimist. Näiteks oli Rohetiigril juba mitmendat aastat oma lava Arvamusfestivalil, tegime rattamatka Tallinna ümbruses ning kohtume kord aastas aastakoosolekul.

Rohetiigri strateegiapäev 2023 sügisel, Arvamusfestivali Paides ja rattamatk Suurupis

Rõõmustab, et jätkusuutlikkuse baaskursus on jätkuvalt relevantne. Teist korda läbiviidavas programmis on osalejaid rohkemgi kui esimesel korral. Neljal koolitusel räägime kliimamuutuste ja rohepöörde megatrendidest, jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamisest organisatsioonis, töötajate kaasamisest ja organisatsiooni keskkonnamõjude hindamisest ja juhtimisest.

2024. aastal jätkub aktiivne tegevus. Oluliseks teemaks on kestlikkuse aruandlus ning plaanis on mitu sündmust ühiselt üksteise toetamiseks aruannete koostamisel. Jätkame liikmekülastustega ning tõenäoliselt alustab ka baaskursuse kolmas ring. Arenguraamatu loomise raames toimusid sisukad arutelud fookusgruppides ning liikmed täitsid küsimustiku. Lisaks sellele on plaanis aasta esimeses pooles kõikide rohetiigritega ka üks-ühele kohtuda. Seega, võimalusi keskkonnahoidlikkuses targemaks saamiseks, omavahel suhtlemiseks ja rohepöördes kaasa arvamiseks on.

Kellel on suuremad ambitsioonid keskkonnahoidlikkuse teemad oma ettevõttes fookusesse võtta, siis selleks on Rohetiigri Akadeemias osalemine olnud parim võimalus.

Aegumatud teadmised ja kogemused Rohetiigri Akadeemiast

Markuse portree

Markus Vihma

Rohetiigri Akadeemia eestvedaja

Rohetiigri Akadeemia on läbinud 50 eriilmelist organisatsiooni ning 200 inimest. Nende seast leiab nii suuri kui ka väikeseid ettevõtteid ning mõjukaid avaliku sektori asutusi. Hoiame pöialt, et akadeemia läbinud organisatsioonide kümned tuhanded töötajad ning linnade-valdade sajad tuhanded elanikud saavad moel või teisel rohepingutustest puudutatud.

Alates akadeemia algusest 2019. aastal on iga järgmine lend olnud eelmisest teadlikum, paremini informeeritud ja – mis kõige olulisem –, ka Rohetiigri suhtes nõudlikum. Oleme püüdnud anda aegumatuid teadmisi: õpetada osalejaid muutusi teadlikult juhtima ja nendega kohanema, uutmoodi mõtlema ja teadlikult uusi võimalusi otsima. Rada, mida mööda organisatsioonid programmi läbides liiguvad, annab oskusi ja kogemusi olla teenäitajateks oma valdkonnas ja laiemaltki. Akadeemia läbinud organisatsioonide eesrindlikkus ning laiem mõju ühiskonnas on muljetavaldav, tehtud on rohkem kui oskasime alguses unistada. Seda tänu akadeemiat läbi viinud lektoritele, juhendajatele, mentoritele ja külalisesinejatele, kokku pea 50 Eesti parimale eksperdile, kes andsid oma panuse roheteemade edendamisse.

Koos Rohetiigri Akadeemia Tallinna linna eriprogrammiga toimus viie aasta jooksul viis koolitustsüklit. Selle aja jooksul on meie koostööpartnerid avanud mitmeid kestlikkuse-alaseid mikrokraade ja arenguprogramme ning loonud rohementorprogramme. Mitmed meie lektorid on nüüdseks palju enam sidunud end kestlikkusega. Rohetiiger samas ei ole kunagi võtnud sihiks jääda koolitajaks, vaid näeme end käivitaja ja nügijana ning tunneme rõõmu valdkonna iseseisvast edasiminekust.

Seetõttu otsustasime, et tänavu jaanuaris lõpetanud 5. lennuga paneme Rohetiigri Akadeemia senisele tegutsemisele punkti.

Aitäh kõigile osalejatele ja läbiviijatele, see oli kordumatu teekond! Usume, et suutsime ettevõtteid ja organisatsioone julgustada ning inspireerida. Naaseme mõningase pausi järel juba uute ideedega.

Rohetiigri akadeemia V lend

Selginenud ootused nõuavad rohetiigritelt suurt hüpet

Laura portree

Laura Viilup

Sustinere

Marise portree

Maris Ojamuru

Sustinere

Aasta tagasi ilmunud arenguraamat tõi esile Rohetiigri ambitsiooni hinnata kasvavas roheteemade rägastikus meie enda rohetiigrite jalajälge. Seda ühelt poolt vajadusest olla eeskujuks, teisalt nügimaks meie liikmevõrgustikku suunal, mis toetaks nende kestlikku arengut ja riskide juhtimist ning kõlaks kokku turu trendide ja ootustega.

Möödunud aasta tõi kauaoodatud selguse kestliku rahastuse ja ESG (Environment, Social, Governance) regulatsioonide vallas. 2023. aastal kinnitati kestlikkuseteabe direktiivi (CSRD) juhendmaterjalid, mis aitavad ettevõtetel mõista, mis on Euroopa Liidu kokkulepete kohaselt oluline info keskkonnateemade juhtimisel ja keskkonnateabe avalikustamisel. Senised pigem tagasihoidlikud püüdlused saada kontrolli alla globaalne kliimasoojenemine on jõuliselt kasvatanud turgude, rahastajate ja investorite ootust liikuda senisest jõulisemalt keskkonnamõjude vähendamise suunal, eelkõige kliimamõju eesmärgistamise ja vähendamise tegevuste kaudu. Enam ei ole aega oodata – aeg on liikuda.

Rohetiiger uuris koos Sustinerega 2023. aasta lõpus kõikidelt esindusorganisatsiooni liikmetelt, kuidas nad igapäevaselt oma keskkonnamõju juhivad. Küsitlusele vastas 56 ettevõtet, mis on 65% Rohetiigri liikmetest. Rohetiigri liikmetel on suur mõju ja oluline roll majandus- ja ettevõtluskeskkonna keskkonnateadlikumaks muutmisel. Küsitlusele vastanud ettevõtetes töötab kokku ligi 35 000 töötajat, mistõttu on igal liikmel ka vastutus märkimisväärse osa tööga hõivatud inimeste heaolu eest.

Milline on rohetiigrite valmisolek tegutseda? Kui valmis on nad täna, et vastata olulisematele aruandluskohustusest tulenevatele nõuetele? Kus oleme teinud edusamme ja kus tammume paigal? Milline on rohetiigrite keskkonnamõjude juhtimise tase võrreldes Eestis tegutsevate suurettevõtetega, kes ei ole veel Rohetiigri liikmed? Kus on rohetiigrite tugevused ja kus nõrkused?

parimad praktikad

AS G4S Eesti alustas töötajatele suunatud jätkusuutlikkuse koolitussarjaga, et suurendada töötajate teadmisi keskkonnateemades.

Kliimamõju on varasemast paremini teada

Kliimamõju mõõtmisest ja eesmärkide seadmisest on saamas norm. Ka Rohetiigri liikmesettevõtted on 2023. aastal teinud selles valdkonnas suure hüppe. 2022. aasta andmete järgi oli vaid 40% rohetiigritest mõõtnud organisatsiooni keskkonnamõju, sh valdavalt CO₂ emissiooni, kuid 2023. aastal on 38% vastanutest mõõtnud oma toote kliimamõju ja koguni 61% vastanud ettevõtetest mõõtnud oma organisatsiooni kliimamõju. Nendest 30% mõõtsid enda otsest ja energiatarbimisest tulenevat kliimamõju (mõjualad 1 ja 2), 70% mõõtsid lisaks oma väärtusahelas tekkivat kliimamõju (mõjuala 3). Nendest, kes oma kliimamõju veel mõõtnud ei ole, plaanivad seda peagi teha 38%. Mitu on juba alustanud andmete kogumisega või end sel teemal koolitanud.

Rohetiigrid teadvustavad kliimamõju hindamise olulisust järjest selgemalt ja see annab aluse võrrelda meie ettevõtete praktikat ka maailmaturul toimuvaga. KPMG globaalse kestlikkusearuandluse uuringu tulemuste kohaselt raporteerib ja eesmärgistab kliimamõju 71% N100 (58 riigi TOP 100 ettevõtet) ettevõtetest. Sustinere tehtud 2022. majandusaasta aruannete uuringu kohaselt on Eesti suurettevõtetest (üle 250 töötajaga ettevõtted) enda kliimamõju mõõtnud umbes kolmandik. Seega on rohetiigrid Eesti mõjukaimate ettevõtetega võrreldes kaks korda kliimateadlikumad.

parimad praktikad

Mõju hindamisel on edusamme teinud ka Jolos OÜ – koos Sustinerega suunasid nad 2023. aastal pingutused enda korraldatud ürituste kliimamõju teadasaamisele ning on sellega loonud sisuliselt uue turustandardi, millest kannustus ka teisi ettevõtteid.

Tõend on oluline

Rohetiigrid peavad oluliseks ka oma keskkonnategevuste kooskõla rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetega. Üle kolmveerandi rohetiigritest on võtnud kasutusele mõne rahvusvahelise keskkonnastandardi, suunise või raamistiku. Enim kasutatakse ISO 14001 sertifikaati (45% vastanutest, 2022. aastal oli see 29% vastanutel). 2023. aastal järgitakse veel kõige enam ÜRO kestliku arengu eesmärke (41%) ja ÜRO algatust Global Compact (20%). Sõltuvalt tegevusalast kasutavad mõned ettevõtted ka sektorispetsiifilisi märgiseid nagu Roheline Võti, Travelife ja LEED. 25% vastanutest ei ole kasutusel ühtegi keskkonnajuhtimise standardit, sertifikaati ega järgita rahvusvahelisi eesmärke ega regulatsioone.

Keskkonnamõjude kaardistamine käib praegu valdavalt ettevõtte enda tegevuse põhiselt, väärtusahela mõõde hakkab alles kujunema ning sidusrühmade vaadetega arvestamine ei ole veel tavaks kujunenud. 52% vastanutest hindab, et nende ettevõtte keskkonnamõjud on põhjalikult kaardistatud ning kirjeldatud on analüüsi protsessi ja tulemust. 29% ütleb, et on alustanud keskkonnamõjude kaardistamisega, kuid põhjalikumalt ei ole seda veel analüüsitud. Ülejäänutel on olemas kas esmane arusaamine oma keskkonnamõjudest või pole veel alustatud.

Väärtusahela keskkonnamõjude hindamise mõõde on veel kujunemisjärgus. 46% vastanutest hindab, et nad on väärtusahela keskkonnamõju mingil määral juba analüüsinud, ülejäänud tunnistavad, et ei ole sellega veel tegelema hakanud või on seda teinud vaid vähesel määral. Need, kes on väärtusahela keskkonnamõjudega põhjalikumalt tegelenud, on ka kõige esinduslikumalt kaasanud sisemisi ja väliseid sidusrühmi oluliste keskkonnamõjude tuvastamisse, mõjude juhtimisse või keskkonnaplaani koostamisse. Regulaarselt teeb seda 16% vastanutest, 39% korrapäratult.

parimad praktikad

AS Viru Keskus tagas LEED O&M Platinum sertifikaadi säilitamise, olles sellega Baltikumi jätkusuutlikem kaubanduskeskus.

Kestlikkusearuandluses tuleb jalad kõhu alt välja võtta

Rohetiigrite suur väljakutse järgnevateks aastateks on jõuda järele juba standardiks kujunevas tavas oma keskkonna ja sotsiaalse mõju juhtimise praktikaid avalikustada. Kestlikkusearuande eraldiseisvana või majandusaasta aruande osana on avaldanud 28 ettevõtet ehk pool küsimustikule vastanutest. Mõnede keskkonnategevus kajastub nende emaettevõtete aruandes. Siin jäävad rohetiigrid kõvasti alla rahvusvahelisele trendile. 2022. aastal oli N100 ettevõtete raporteerimise tase 79%; Lääne-Euroopa 100 mõjukaima ettevõtte seas 85% ja Ida-Euroopas 72%.

Kestlikkusearuande koostanud rohetiigrid hindavad, et nende aruanne on üldiselt läbipaistev. Aruannete avalikustamises võrreldes eelmise aastaga suurt muutust ei ole: 36% vastanutest kinnitab, et nende kestlikkusearuanne on avalikult kättesaadav nende kommunikatsioonikanalites. Küsimustikule vastanud börsiettevõtetel (13% vastanutest) on kestlikkusearuanne majandusaasta osa või esitatud grupiüleselt ning kõik on hinnanud, et aruanne on läbipaistev ja see on tehtud äriregistri väliselt kõigile kättesaadavaks.

43% vastanutest ei ole veel kestlikkusearuannet koostanud. Need on peamiselt Eesti kapitalil tegutsevad ettevõtted, kolmandik neist enam kui 250 töötajaga ning käibega 50 miljonit või enam.

Süsteemselt juhivad keskkonnamõju vaid pooled, kuid usk ärilisse kasusse kasvab

Rohetiigreid iseloomustab suur tahe – seda näitab asjaolu, et kõik küsitlusele vastanud ettevõtted olid seadnud endale keskkonnaambitsiooni. Et tahet ka tegudega tõestada, on vaja mõelda läbi oma mõjukohad, seada paika eesmärk, tulemusmõõdikud ning kujundada toetav juhtimisstruktuur. 75% vastanutest on määranud keskkonnateemade eest vastutaja juhatuse tasandil ja on tegelenud ka keskkonnamõjude vähendamise plaaniga. Kuid vaid 46% vastanud ettevõtetest on loonud keskkonnateemade juhtimiseks kindla süsteemi koos vastutajate struktuuriga ning ühtlasi sõnastanud tähtajalised eesmärgid ja mõõdikud.

parimad praktikad

OÜ DenEesti arendas 2023. aastal jätkusuutliku turismi toote projekti, mis pakub loodussõbralikke ja aktiivseid tegevusi, jätkusuutlikke majutusvõimalusi ning viib inimesi enam loodusesse.

See-eest on rohkem ettevõtteid suurendanud oma keskkonnainvesteeringuid. 2022. aasta Rohetiigri liikmete veebiküsitlusele vastanutest 60% hinnangul suurenesid nende ettevõttes keskkonnainvesteeringud. 2023. aasta keskkonnategevustesse suunatud investeeringud kasvasid taas 61%-l vastanutest. Neist pea pooltel on need kasvanud olulisel määral, teistel mõõdukalt. 25% ütleb, et need on püsinud samal tasemel ning 6% hindab, et need on kahanenud.

Need, kes on keskkonnainvesteeringuid kasvatanud, on seda kõige enam panustanud energiakasutuse valdkonnas ning keskkonnajuhtimise süsteemi tugevdamises, järgnevad materjalide ja pakendite kasutuse ning jäätmete valdkonnad. Kõige vähem on pööratud tähelepanu veekasutuse, reostuse ja elusloodusega seotud tegevustele.

Kliimamuutuste leevendamine ja kohanemine vajab konkreetset ja teadlikku tegutsemist

Rohetiigrid tegelevad üha laialdasemalt keskkonnajuhtimise kujundamisega, oma toote ja organisatsiooni kliimamõju ning keskkonna mõjude hindamisega. Kuigi 2023. aasta küsitlusele vastanud rohetiigrid on kliimateadlikumad Eesti mõjukaimatest ettevõtetest, tuleb siiski teha enam ja veelgi terviklikumalt – usume, et siin on rohetiigritel suur potentsiaal.

Üks selge viis näidata oma teadlikkust ja ka võimalus millelegi toetuda on erinevate rahvusvaheliste standardite või sertifikaatide ja regulatsioonide järgimine. Erinevate tõendite kasutamine on järjest laiemalt levinud viis tõendada enda teadlikku suhtumist ja käitumist keskkonnajuhtimisse. Seda rohetiigrid kahtlemata teevad.

Vähem on jõutud tegeleda väärtusahela mõjude hindamisega ning erinevate sidusgruppide kaasamisega. Arvestades kestlikkuseteabe direktiivi ja sellest tulenevate Euroopa kestliku raporteerimise standardeid, on väärtusahelaülene mõjude hindamine ning sisemiste ja väliste sidusgruppide kaasamine tervikliku kestliku käitumise osad.

Kestlikkusearuandluse koostamine on samuti veel ees seisev väljakutse. Kui alla poole vastanud rohetiigritest on kestlikkusearuannet esitanud ja teinud seda läbipaistvalt ning seda avalikult jagades, siis kestliku raporteerimise standarditele üleminek toob kaasa kohustuse börsi- ning suurettevõttele nende aruande sisulist vastavust üle vaadata. Kuna enamus väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on ka osaks suurettevõtete tarneahelast, siis laieneb ootus ka neile. Siin ei piisa ainult osa mõju ja tegevuste raporteerimisest, vaid tuleb läheneda süsteemselt ja terviklikult, sest vaid nii suudab Rohetiiger oma liikmetega teha hüppe, mis aitab kaasa kestlikuma ühiskonna loomisele. Ja see on eesmärk, mis ju rohetiigreid ühendab? Nõus?

Milline on liikmete tagasiside Rohetiigri tegevustele ja mõjule?

Jaani portree

Jaan Aps

Stories for impact

Oluline osa Rohetiigri mõjust luuakse koostöös esindusorganisatsiooni liikmetega ja nende kaudu. 2023. aasta sügisel viisime läbi küsitluse, mille vastustest selguvad Rohetiigri senised tugevused, arenguvajadused ja mõju suurendamise võimalused liikmete vaatenurgast.

“Oleme õnnelikud, et on selline organisatsioon, kes on erinevate Eesti ettevõtetega võtnud hingeasjaks muuta maailm paremaks kohaks.”

Enamik liikmeid on Rohetiigri tegevusega tervikuna rahul. Positiivsena tajutakse nii Rohetiigri panust ühiskondliku arutelu edasiviimisel kui liikmete arengu toetamisel.

“Rohetiiger aitab hoida keskkonnateemad fookuses.”

Liikmeküsitluse raames arvutati välja ka Rohetiigri soovitusindeks. Inspiratsiooni selleks saadi äriettevõtetelt, kes kasutavad taolist näitajat klientide rahulolu mõõtmiseks. Soovitusindeks aitab mõista, kui paljud on valmis organisatsiooni teistele aktiivselt soovitama võrreldes inimestega, kes väljendavad oma rahulolematust. Positiivseks loetakse indeksit nullist suurema tulemuse korral. Sel juhul on organisatsiooniga seotud aktiivseid soovitajaid rohkem kui aktiivselt rahulolematuid.

“Rohetiiger seisab õigete väärtuste eest ja kommunikeerib oma tegevusi aktiivselt nii organisatsiooni liikmete seas kui väljapoole.”

Rohetiigri liikmetel paluti skaalal 0-10 vastata küsimusele: "Kui tõenäoliselt soovitaksite Rohetiigri esindusorganisatsiooniga liitumist teistele organisatsioonidele?". Vastuste aritmeetiliseks keskmiseks kujunes 8,56 ning soovitusindeksi väärtuseks 47, mis on mõlemad suurepärased tulemused.

Olulisena tuuakse välja Rohetiigri rolli jätkusuutlikkuse teema tõstatamisel ja aktuaalsena hoidmisel ühiskonnas.

“Vaja oleks hästi selgeid eesmärke, mitte unistusi, kuhu poole tahetakse liikuda. Nii saavad ettevõtted tulla nende taha või siis ka mitte. Ühiste selgete eesmärkide ja pühendumuse, kohustuse võtmine aitaks selgemalt edasi liikuda.”

Ühiskondliku mõju suurendamiseks näevad liikmed vajadust soovitavate muutuste täpsema sõnastamise ja nende saavutamiseks konkreetsete tegevuste algatamise järele. Samas tajutakse, et see ei pruugi olla liikmete majandussektorite mitmekesisuse tõttu siiski saavutatav.

“Võiks olla rohkem saavutust. Kuidagi tundub, et juttu on päris palju, aga vahepeal puudub konkreetsus ja praktiline väljund.”

Liikudes esindusorganisatsiooni mõju juurde oma liikmetele, tõstetakse Rohetiigrit esile kui platvormi, mis annab rohepöörde elluviimiseks tuge ja innustust, toob kokku sarnase mõttemaailmaga organisatsioone ja võimaldab neil õppida teiste kogemustest.

“Üldise organisatsioonina on fookus väga lai ning ühisosa vähe. Samas ei näe, et siin saaks ka muudatust teha.”

Tabel 2: Liikmete poolt Rohetiigri erinevatele tegevussuundadele neljapalliskaalal antud tagasiside kokkuvõte.
Teiste rohetiigrite kogemusest õppimine
3,58
Teiste rohetiigrite külastused
3,43
Kui rahul olete Rohetiigri esindusorganisatsiooni tegevusega tervikuna
3,42
Teemakoolitused (nt roheline kontor, rahastusallikate infopäev vms)
3,34
Koostööprojektid teiste rohetiigritega
3,30
Jätkusuutlikkuse baasprogramm
3,22
Rohetiigri teekaartide koostamise osalemine
3,06
Rohetiigri akadeemia
2,92
Mõju organisatsiooni arengule keskkonnahoidlikuma tegutsemise suunas
2,90

Enim väärtustatakse teiste liikmete kogemustest õppimist, näiteks organisatsioonide külastamise ja koostööprojektide näol. Samuti tõstetakse esile pakutavate koolituste ning ürituste hariduslikku väärtust.

“Mõju on vägagi tuntav. Teiste rohetiigrite kogemused ja saavutused inspireerivad ning liikmena on ka vastutus olla ise eeskujuks.”

Liikmed, kes osalesid Rohetiigri Akadeemias ja teekaartide koostamisel, tõstavad tunnustavalt esile ka neid.

Keskmisest vähem tõstavad liikmed esile Rohetiigri mõju nende organisatsiooni arengule keskkonnahoidliku tegutsemise suunas. Peamiste põhjustena tuuakse välja rahvusvahelise peakorteri määravat rolli jätkusuutlikkuse teemade arendamisel ja roheteemades edasijõudnumatele liikmetele pakutavate tegevuste nappust. Samas on organisatsioone, kellele on just Rohetiigriga liitumine olnud keskkonnahoidlikuma tegevuse poole liikumisel määrava tähtsusega. Lisaks tuuakse välja Rohetiigri liikmelisuse positiivset mõju ettevõtte sisesele roheteemade teavitusele ja inimeste kaasamisele.

“Meeldis, et sel aastal on olnud väga head koolitused (kestliku aruandluse koolitused, Rohelise Kontori koolitus) ning ettevõtete külastusi.”

“Kogemustest õppimine, tähelepanu pööramine erinevatele aspektidele, mille peale ise ei pruugi tulla.”

Liikmed tegid ka rea arendusettepanekuid

 • Rohkem liikmetevahelisi koostööprojekte, mis ei jääks ühekordseteks või lühiajalisteks algatusteks.

 • Rohetiigri tegevustele selgemad arengueesmärgid ja praktilised väljundid, et aidata ettevõtetel teha konkreetseid samme jätkusuutlikkuse suunas.

 • Infovahetuse ja kaasamise parandamine. Näiteks oodatakse, et Rohetiiger teavitaks rohkem oma mõjust riigi- ja kohaliku tasandi otsustele ning anda liikmetele rohkem osalusvõimalusi.

 • Koolituste ja sündmuste kättesaadavus: soovitakse rohkem üritusi väljaspool pealinna, samuti järelvaatamise võimalust.

 • Spetsiifilisemate koolituste pakkumine näiteks sektoripõhiselt ja ka roheteemadel edasijõudnumatele organisatsioonidele, et suurendada nende vastavust konkreetsete liikmete vajadustele.

“Kasu on olnud ettevõtete külastustest kui räägitakse strateegiast ja konkreetsetest tegevustest.”

“Meie kokkupuude Rohetiigriga on eelkõige läbi akadeemia, mis oli hea võimalus meeskond kiiresti “ühele lehele” saada lobi teoreetiliste teadmiste kui ka töömeetodite osas”.

“Kõige kasulikumad on olnud teemakoolitused ja teekaardi koostamises osalemine.”

“Rohetiigril ei ole mõju grupi otsuste suunamisel, meil on strateegiliselt paikapandud suunad, mida me jälgime ja millest me lähtume.”

Lisaks enamuse liikmete poolt esile tõstetud Rohetiigri positiivsele laiemale mõjule soovib osa liikmeid näha esindusorganisatsiooni aktiivsemat panust keskkonnahoiuga seotud aruteludesse ja konkreetsetesse otsustesse nii riigi- kui ka kohalike omavalitsuste tasandil.

“Eesmärgid tulevad tsentraalselt, kuid kindlasti on liikmelisus andnud kasu Eesti maastikul teemaga rohkem kursis olla.”

Kokkuvõttes saab liikmete tagasiside põhjal järeldada, et Rohetiigri kogukond on suutnud anda kaaluka panuse nii laiema ühiskondliku arutelu edendamisse kui liikmesorganisatsioonide arengusse. Enim positiivset mõju on avaldatud liikmetele, kes on vajanud tuge keskkonnahoiu teemaga alustamiseks, ettevõtte sees jätkusuutlikkuse valdkonna olulisuse teadvustamiseks ja praktilisi näiteid teistelt organisatsioonidelt.

“Lõpetasime Akadeemia 3. lennu ning saime sealt palju uusi teadmisi ja suundi, kuidas oma valdkonna keskkonnahoidlikkust tõsta. Samuti oleme saanud endale võrgustiku, kellega teemasid arutada ja lahendada.”

Rohetiigri võluks ja valuks on eripalgeline liikmeskond. Suure ühiskondliku muudatuse läbiviimiseks on väärtuslik, et Rohetiigris on esindatud erinevad majandussektorid. Samas tähendab see, et keeruline on korraldada kõigile relevantseid spetsiifilisi koolitusi. On ka teemasid, mis ühel või teisel moel hakkavad kogu Eesti majandusruumi mõjutama – näiteks kestlikkuse aruandlus – ning Rohetiiger plaanib kindlasti nendele keskenduda.

“Oleme teel keskkonnahoidlikuma tegutsemise suunas olenemata sellest, kas oleme Rohetiigri liige või mitte. Samas annab Rohetiiger meile laiema pildi ja toob kokku sarnase mõttemaailmaga ettevõtted – teiste võitudest (ja ka vigadest) on hea õppida ja ideid enda ettevõttes edasi arendada.”

Keerukam valikukoht on Rohetiigri laiemate mõjueesmärkide konkreetsemaks muutmine ja soovitavate tulemuste sõnastamine. Nimelt võib liikmeskonna mitmekesisuse tõttu olla keerukas kokku leppida väikses arvus fookusteemades. Konkreetsete muutuste saavutamiseks huvikaitse- ja lobitöö edukas teostamine nõuaks ka Rohetiigri käsutuses olevate ressursside suurendamist.

“Tänu Rohetiigrile oleme jõudnud sinna, et mõõtnud ära enda jalajälje, seadnud eesmärgid jalajälje vähendamiseks ning soovime olla oma valdkonna eestvedajaks keskkonna teemadel.”

Lõpetuseks on oluline esile tuua, et Rohetiigri-suguste organisatsioonide mõju ongi keeruline hinnata. Ühelt kujunevad muutused osapoolte teadmistes ja hoiakutes paljude esitluste, koolituste, vestluste, arutelude ja läbirääkimiste tulemusena. Toimunud suuremaid läbimurdeid pole seetõttu võimalik siduda mõne üksiku tegevusega. Teisalt on keskkonnahoiu valdkonna suundumusi ja muutuseid mõjutamas ka palju teisi osapooli, kelle mõjust on Rohetiigri panust ühiskondlike protsesside keerukuse tõttu võimatu eristada.

“Rohetiigri liikmeks olemine on andnud ettevõttesiseselt inimestele signaali, et teatud muudatusi oma töös ja tegemistes on vaja teha ning selgitusi on lihtsam anda. Hea on tuua näiteid teiste ettevõtete tegemistest, eriti juhtkonnale, kui vahest mõni asja muutmine või töösse panek vajab veenmist või selgitusi.”

Mida keerukam on eristada oma mõju teistest osapooltest, seda olulisem on analüüsida organisatsiooni tegevuse kvaliteeti ja osapoolte rahulolu sellega. Just seetõttu on Rohetiigri jaoks tähtis jälgida, et viis, kuidas praegu oma eesmärkide poole liigume, oleks ka enamuse liikmete hinnangul mõistlik ja tulemuslik.

“Meil on keskkonnahoidlikuma tegetsemise suunas pidev liikumine olnud, nüüd aitab Rohetiigri Akadeemia paremini liita organisatsioonis inimesed, kellega ESG-d jõulisemalt kaardistama, eesmärke seadma ning juurutama hakata.”

Tänusõnad

Täname liikmesorganisatsioone, kes olid abiks selleaastase arenguraamatu ja teekaartide kokkuvõtete koostamisel: Alexela, Agrone, Barrus, GreenDice AS, ETS Nord OÜ, Utlitas, Tere AS, Lindström OÜ, Swedbank AS, Tallinna Kaubamaja Grupp, Plaat Detail, Bolt, Telia Eesti, Tallinna Sadam, Ahola Transport OÜ, DPD Eesti AS, Scania, Tallinna Lennujaam, Lee Restoran OÜ, Den Eesti OÜ, Productinfo24.com OÜ, Jolos, Äripäev AS, Paulig, LHV, Puhastusimport, TalTech.

Meie tänusõnad ka partneritele – AgendaPR, Sustinere, Stories For Impact, Praxis ja Kaur Saarepuu – kes aitasid meie arengut, mõju ja tagasisidet mõõta ning jutud mõnusaks lugemiseks sättida.

Kohtumiseni 2025. aastal!